Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Stresu Zawodowego | Pracownia Diagnostyki Psychologicznej


ZAKŁAD PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY

Kierownik: dr hab. Dorota Merecz-Kot
tel.: 42 631 45 92
faks: 42 631 47 83
e-mail: Dorota.Merecz-Kot@imp.lodz.plZadania zakładu:

– badania nad stresem zawodowym: chronicznym (z uwzględnieniem czynników warunkujących poziom stresu i jego skutki) oraz traumatycznym, spowodowanym krytycznymi zdarzeniami występującymi w pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy zawodowe, w których ryzyko tego stresu jest podwyższone (służby ratownicze);
– prowadzenie badań nad wpływem czynników związanych z pracą i środowiskiem komunalnym na poziomie funkcji psychologicznych;
– badania nad przydatnością i adaptacją do pracy;
– badania nad nowymi zjawiskami w dziedzinie psychologii pracy, np. prezentyzmem czy zachowaniami kontrproduktywnymi;
– opracowywanie procedur diagnozowania poziomu stresu zawodowego i sposobów zapobiegania oraz łagodzenia jego negatywnych skutków;
– opracowywanie i adaptacja metod z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia;
– prowadzenie profilaktycznych badań psychologicznych wybranych grup pracowników;
– organizacja i realizacja programów redukcji stresu w miejscu pracy;
– analiza stanowisk pracy pod kątem oceny psychicznego obciążenia pracą;
– szkolenie psychologów i liderów promocji zdrowia w metodyce prowadzenia programów redukcji stresu w miejscu pracy;
– działalność szkoleniowa w zakresie psychologii pracy i psychologii zdrowia;
– wspieranie w tworzeniu polityki antymobbingowej oraz działalność szkoleniowa z tego zakresu.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP