Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


ZAKŁAD ŚRODOWISKOWYCH I ZAWODOWYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA

Kierownik: prof. dr hab. Kinga Polańska
tel.: 42 631 45 69
e-mail: Kinga.Polańska@imp.lodz.plZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W zakresie realizacji badań naukowych i prac wdrożeniowych

Inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych mających na celu wzmacnianie potencjału zdrowia, w tym dotyczących:

1. Oceny wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie i zdolność do pracy:

  • ocena uwarunkowań stanu zdrowia dorosłych, od okresu życia płodowego poprzez wiek rozwojowy i produkcyjny, rozumianych jako potencjał zdrowia
  • poszukiwanie i ocena środowiskowych i zawodowych uwarunkowań chorób związanych z pracą
  • ocena wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na przebieg i wynik ciąży oraz analiza odległych skutków zdrowotnych wynikających z tych ekspozycji
  • ocena skutków zdrowotnych wykonywania pracy i oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy w zakresie zdolności wysiłkowej, wydolności fizycznej, zmian równowagi układu wegetatywnego i zaburzeń cyklów biologicznych
  • poszukiwanie wczesnych objawów dysfunkcji organizmu w różnych rodzajach ekspozycji na czynniki szkodliwe
  • badanie wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na reakcję fizjologiczną organizmu, w tym na zaburzenia snu i rozwój zmęczenia
  • określenie czynników i poziomu ryzyka wystąpienia chorób układu ruchu w różnych grupach zawodowych
  • ocena zmian zdolności i tolerancji pracy w aspekcie starzenia się społeczeństwa.

2. Przygotowania i wdrożenia nowych metod badawczych do oceny obciążenia pracą o różnym charakterze.

3. Dostarczenia danych mogących służyć do weryfikacji norm ciężkości pracy i obciążenia pracą.

4. Przygotowania i wdrożenia programów profilaktycznych mających na celu wzmacnianie zdrowia pracujących.

5. Opracowywania merytorycznych podstaw dla weryfikacji i przygotowania norm higienicznych dotyczących warunków pracy.

6. Opracowywania i publikacji materiałów informacyjnych dla przyszłych pracowników, pracowników, pracodawców i służb medycyny pracy.

7. Inicjowanie i uczestniczenie w pracach wdrożeniowych w zakresie prewencji nadmiernego obciążenia pracą, przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych, ergonomicznych rozwiązań stanowisk pracy wraz z ewaluacją skutków tych prac.


W zakresie zadań usługowych

1. Opracowanie rekomendacji dotyczących wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie osób dorosłych.

2. Ocena ciężkości pracy na zlecenie podmiotów gospodarczych.

3. Ocena ergonomicznego ukształtowania stanowiska pracy, urządzeń i narzędzi pracy oraz sposobów wykonywania pracy i organizacji pracy.

4. Ocena okulomertyczna kierowców oraz czynników zewnętrznych/rozpraszających mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w oparciu o badania na symulatorze jazdy.

5. Przygotowywanie ekspertyz, opinii i orzeczeń w zakresie fizjologii pracy i ergonomii.

W zakresie zadań organizacyjnych

1.  Prowadzenie kursów dotyczących wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie.

2. Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu fizjologii pracy i ergonomii.

3. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych oraz szkoleń dla służb bhp, pracodawców i pracowników.


OFERTA

SZKOLENIE: PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU RUCHU W TRANSPORCIE RĘCZNYM, PROBLEMY PODSTAWY PRAWNE

SZKOLENIE: FIZJOLOGICZNE PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY I PRZERW W PRACY


SZKOLENIE: RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW/DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO U PIELĘGNIAREK

SZKOLENIE: JAK PRZYGOTOWAĆ PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ 

SZKOLENIE: FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP