Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


ZAKŁAD TOKSYKOLOGII I KANCEROGENEZY

Kierownik: dr hab. Maciej Stępnik, prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl


Dobra Praktyka Laboratoryjna

    
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy jest pierwszą w Polsce jednostką, której nadano 10 grudnia 2008 r. status jednostki spełniającej zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań cytotoksyczności podstawowej oraz genotoksyczności /mutagenności testami in vitro. W 2010 roku zakres badań objętych systemem DPL uległ rozszerzeniu o badania histopatologiczne,
a w 2015 roku o badania właściwości toksycznych in vivo
 

Podstawowe kierunki działalności:

– ocena toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vivo i in vitro z zastosowaniem technik biologii molekularnej i cytogenetycznych,
– ocena wczesnych efektów cyto- i genotoksycznych w populacjach narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku bytowania,
– opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod oceny działania substancji chemicznych,
– ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę),
– badania patomorfologiczne (makroskopowe, histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne) w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów mineralnych, nanomateriałów itp.,
– prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie technik oceny działania genotoksycznego, mutagennego, hodowli komórkowych in vitro,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach substancjami chemicznymi i o skutkach narażenia.

Działalność usługowa:

– ocena in vitro cytotoksycznego, genotoksycznego, mutagennego działania substancji chemicznych, preparatów i wyrobów medycznych zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
– ocena in vivo ostrej i przewlekłej toksyczności, działania uczulającego i drażniącego substancji, preparatów chemicznych i wyrobów medycznych zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę),
– analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w rożnych matrycach biologicznych.

Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

2011
–2015: Managing Risk of Nanomaterials (MARINA, 7FP 263215)

2013
–2015: PNRF/EOG 89/2013. CLOCKSHIFT. Breast Cancer Risk and Epigenetic Effects of the Rotating Night Shift Work and Lifestyle

2010
–2013: Safety evaluation of manufactured nanomaterials by characterisation of their potential genotoxic hazard (NANOGENOTOX EU 20092101, http://www.nanogenotox.eu/)

2007
–2009: EU NMP4-CT-2006-033231 „Development of a platform and toolkit for understanding interactions between nanoparticles and the living world”. (NanoInteract)

2005
–2010: współpraca z międzynarodowymi partnerami w ramach Sieci Doskonałości “Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility, ECNIS NoE” EU 513943

2005
–2008: EU MTKD-CT-2004-509829. Transfer of knowledge in molecular biology and epidemiology of occupational and environmental cancer. EPI-TOK

2004
–2007: Research Management Group (USA) „Mechanisms of induction of cancers in the head/neck region by tobacco and alcohol and their prevention”

2004
–2006: EU 505609 „Dietary Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and DNA Damage” (DIEPHY)

2004
–2005: EU 512153 “Nuclear Hormone Receptors: Their role in Developmental Biology and as tools for the evaluation of the toxicity of chemicals (NHR DevTox)”. Specific Support Action

2001
–2003: EU QLRT-2000-00792 „Respiratory allergy and inflammation due to ambient particles – a European-wide Assessment” (RAIAP)

2001
–2003: EU QLK4-CT-2000-00787 “A new technology for fluorescent „cell chip” immunotoxicity testing” (IMMUNOTOX CELL CHIP)

2000
–2004: EU QLK4-CT-1999-01142 „The mechanistic basis for providing a realistic cancer risk assessment for exposure to inorganic arsenic within the European community” (ASRISK)   ZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP