Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


ZAKŁAD TOKSYKOLOGII I KANCEROGENEZY

Kierownik: dr hab. Maciej Stępnik, prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl


Dobra Praktyka Laboratoryjna

    
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy jest pierwszą w Polsce jednostką, której nadano 10 grudnia 2008 r. status jednostki spełniającej zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań cytotoksyczności podstawowej oraz genotoksyczności /mutagenności testami in vitro. W 2010 roku zakres badań objętych systemem DPL uległ rozszerzeniu o badania histopatologiczne,
a w 2015 roku o badania właściwości toksycznych in vivo
 

Podstawowe kierunki działalności:

– ocena toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vivo i in vitro z zastosowaniem technik biologii molekularnej i cytogenetycznych,
– ocena wczesnych efektów cyto- i genotoksycznych w populacjach narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku bytowania,
– opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod oceny działania substancji chemicznych,
– ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę),
– badania patomorfologiczne (makroskopowe, histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne) w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów mineralnych, nanomateriałów itp.,
– prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie technik oceny działania genotoksycznego, mutagennego, hodowli komórkowych in vitro,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach substancjami chemicznymi i o skutkach narażenia.

Działalność usługowa:

– ocena in vitro cytotoksycznego, genotoksycznego, mutagennego działania substancji chemicznych, preparatów i wyrobów medycznych zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
– ocena in vivo ostrej i przewlekłej toksyczności, działania uczulającego i drażniącego substancji, preparatów chemicznych i wyrobów medycznych zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę),
– analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w rożnych matrycach biologicznych.

Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

2011
–2015: Managing Risk of Nanomaterials (MARINA, 7FP 263215)

2013
–2015: PNRF/EOG 89/2013. CLOCKSHIFT. Breast Cancer Risk and Epigenetic Effects of the Rotating Night Shift Work and Lifestyle

2010
–2013: Safety evaluation of manufactured nanomaterials by characterisation of their potential genotoxic hazard (NANOGENOTOX EU 20092101, http://www.nanogenotox.eu/)

2007
–2009: EU NMP4-CT-2006-033231 „Development of a platform and toolkit for understanding interactions between nanoparticles and the living world”. (NanoInteract)

2005
–2010: współpraca z międzynarodowymi partnerami w ramach Sieci Doskonałości “Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility, ECNIS NoE” EU 513943

2005
–2008: EU MTKD-CT-2004-509829. Transfer of knowledge in molecular biology and epidemiology of occupational and environmental cancer. EPI-TOK

2004
–2007: Research Management Group (USA) „Mechanisms of induction of cancers in the head/neck region by tobacco and alcohol and their prevention”

2004
–2006: EU 505609 „Dietary Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and DNA Damage” (DIEPHY)

2004
–2005: EU 512153 “Nuclear Hormone Receptors: Their role in Developmental Biology and as tools for the evaluation of the toxicity of chemicals (NHR DevTox)”. Specific Support Action

2001
–2003: EU QLRT-2000-00792 „Respiratory allergy and inflammation due to ambient particles – a European-wide Assessment” (RAIAP)

2001
–2003: EU QLK4-CT-2000-00787 “A new technology for fluorescent „cell chip” immunotoxicity testing” (IMMUNOTOX CELL CHIP)

2000
–2004: EU QLK4-CT-1999-01142 „The mechanistic basis for providing a realistic cancer risk assessment for exposure to inorganic arsenic within the European community” (ASRISK)   ZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP