Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego


PRACOWNIA SZACOWANIA RYZYKA ZDROWOTNEGO

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel.: 42 631 47 01

e-mail: Slawomir.Czerczak@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego wywodzi się z dawniejszego Biura ds. NDS. Jej działalność obecnie obejmuje:

– szacowanie ryzyka zdrowotnego dla czynników chemicznych
(w tym m.in. modelowanie stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy i w powietrzu atmosferycznym; szacunkowa ocena narażenia i ryzyka zdrowotnego dla substancji chemicznych);
– opracowywanie dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych, organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów ds. NDS i koordynacja programu NDS;
– przygotowanie dokumentacji do publikacji w czasopiśmie „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”;
– konsultacje telefoniczne dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego w Polsce i na świecie;
– prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
– udzielanie informacji telefonicznej na temat czynników rakotwórczych pracodawcom i służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy;
– opracowywanie przez zespół ekspertów wytycznych szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych i przygotowanie wydawnictwa „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”;
– przeprowadzanie szkoleń pracodawców i pracowników służb nadzoru nad warunkami pracy w zakresie jakościowej i ilościowej oceny działania rakotwórczego substancji występujących w środowisku pracy;
– opracowywanie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
– opracowywanie Międzynarodowych Kart Bezpieczeństwa Chemicznego (ICSC) w ramach programu International Programme Chemical Safety;
– opracowywanie scenariuszy narażenia;
– modelowanie stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy i w powietrzu atmosferycznym;
– szacunkowa ocena narażenia i ryzyka zdrowotnego dla substancji chemicznych;
– ocena środków ochrony indywidualnej pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka;
– opracowywanie klasyfikacji i oznakowani substancji i mieszanin chemicznych;
– opracowywanie ekspertyz dotyczących oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne dla instytucji z terenu całego kraju i udzielanie informacji na podstawie baz bibliograficznych i faktograficznych.
– przygotowanie piśmiennictwa światowego na podstawie baz faktograficznych i bibliograficznych do opracowania dokumentacji NDS dla wszystkich członków Zespołu Ekspertów ds. NDS.

OFERTA:

SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP