Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń


PRACOWNIA ds. NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
(ORCID: 0000-0002-6371-1120)

e-mail: Slawomir.Czerczak@imp.lodz.pl; bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl
tel.: 42 63 14 701


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • opracowanie udokumentowanych monografii zawierających propozycje najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) substancji chemicznych, w tym rakotwórczych (Dyrektywa 2004/37/WE),  w ramach prac Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (ZE) na podstawie aktualnych danych naukowych. Dokumentacje są źródłem informacji w zakresie działania toksycznego i oceny higienicznej czynników chemicznych w środowisku pracy dla służb medycznych, służb kontrolujących warunki pracy, pracodawców, pracowników, dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów oraz dla ogółu społeczeństwa,
  • oszacowanie zagrożenia i ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne oraz zaproponowanie wartości NDS;
  • konsultacje (telefoniczne, mailowe) dotyczące substancji chemicznych, dla których zostały ustalone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń  w środowisku pracy, w Polsce i na świecie.

Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń poszerza wykaz NDS czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o nowe substancje chemiczne bądź weryfikuje wartości już istniejących.
Wynikiem  działania Pracowni jest poprawa warunków pracy, zmniejszenie częstotliwości występowania chorób zawodowych oraz obniżenie absencji pracowników.

Podczas opracowywania dokumentacji NDS rozwiązywane są problemy, które wynikają ze specyfiki analizowanej grupy substancji, dylematy związane z koniecznością wdrożenia legislacji unijnej w obszarze chemikaliów, a także bieżące problemy pracodawców wynikające z wprowadzenia nowych wartości NDS i weryfikacji normatywów już istniejących.  Pracownia uwzględnia bieżące potrzeby polskiego przemysłu związane z rozwojem najnowszych technologii i stosowania nowych substancji chemicznych w procesach technologicznych. Ponadto ściśle współpracuje z przedstawicielami przemysłu i zakładów pracy w zakresie typowania substancji do ustalania wartości normatywu higienicznego.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP