Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń | Pracownia Aerozoli | System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Telefon alarmowy do kart charakterystyki


Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Chemical Safety Cards, ICSC) opracowywane są w ramach Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego we współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami, w tym Instytutem Medycyny Pracy.

ICSC to dokument w postaci arkusza danych, zawierający najistotniejsze dane o substancji chemicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa chemicznego, w tym: dotyczące jej właściwości fizycznych, toksyczności ostrej i przewlekłej, postępowania w sytuacjach awaryjnych, bezpiecznego magazynowania, klasyfikacji i oznakowania wg UN GHS i zharmonizowanej klasyfikacji CLP, i inne.

Zakres tematyczny informacji zawartych w kartach ICSC jest zbieżny z zakresem karty charakterystyki określonej Rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006.

Karty ICSC są dostępne ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization):

wersja angielska pod adresem: https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm

wersja polska pod adresem: https://www.ilo.org/safework/info/promo/WCMS_377455/lang--en/index.htm
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP