Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń | Pracownia Aerozoli | System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Telefon alarmowy do kart charakterystyki


CENTRALNY REJESTR DANYCH O NARAŻENIU NA SUBSTANCJE CHEMICZNE, ICH MIESZANINY, CZYNNIKI LUB PROCESY TECHNOLOGICZNE O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

Dane kontaktowe:
mgr inż. Katarzyna Konieczko (ORCID: 0000-0001-7878-5248)
mgr inż. Agnieszka Klimecka (ORCID: 0000-0001-8469-9557)
tel.: 42 63 14 704
e-mail: Katarzyna.Konieczko@imp.lodz.pl; Agnieszka.Klimecka@imp.lodz.pl; bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
  • działalność informacyjna o substancjach chemicznych i mieszaninach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
  • konsultacje (telefoniczne, mailowe, osobiste) nt. czynników rakotwórczych i mutagennych oraz prowadzenia wymaganych prawem rejestrów w zakładach pracy dla pracodawców, służb związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz służb kontrolnych;
  • udział w pracach legislacyjnych w zakresie ochrony przed zawodowymi kancerogenami i mutagenami


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2016 poz. 1117 z późn. zm.), podobnie jak  wcześniej obowiązujące w tym zakresie akty prawne, nakłada na pracodawców m.in. obowiązek prowadzenia rejestru prac w kontakcie z określonymi w rozporządzeniu substancjami, mieszaninami, czynnikami i procesami technologicznymi, a także rejestru pracowników narażonych na te czynniki. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Instytut Medycyny Pracy w Łodzi jest zobligowany do prowadzenia Centralnego Rejestru gromadzącego dane z zakładów pracy z terenu całego kraju.
Celem prowadzenia centralnej bazy danych jest uzyskanie jak najpełniejszej informacji o występowaniu czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy i o narażeniu na nie pracowników w skali całego kraju. Informacje te są podstawą do podjęcia szeroko rozumianych działań profilaktycznych, objęcia odpowiednią opieką zdrowotną pracowników zawodowo narażonych na kancerogeny i mutageny oraz określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem w skali zarówno zakładu pracy, jak i całego kraju.

Uwaga:
W dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2021 poz. 279). W wykazie procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym dodano dwa kolejne procesy - pkt. 7 „Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania ruchomych części silnika” oraz pkt. 8 „Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla”. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lutego 2021 r.


Wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej
 
Wykaz zgłoszonych do IMP substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy bez uzgodnionej klasyfikacji zharmonizowanej
 
Zalecenia dla pracodawców i służb kontrolnych dotyczące prowadzenia wymaganych prawnie rejestrów czynników rakotwórczych lub mutagennych i narażonych na nie pracowników na poziomie zakładów pracy

Zalecenia dla pracodawców i służb kontrolnych - AKTUALNOŚCI 2020

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP