Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń


CENTRALNY REJESTR DANYCH O NARAŻENIU NA SUBSTANCJE CHEMICZNE, ICH MIESZANINY, CZYNNIKI LUB PROCESY TECHNOLOGICZNE O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

Dane kontaktowe:
mgr inż. Katarzyna Konieczko (ORCID: 0000-0001-7878-5248)
mgr inż. Agnieszka Klimecka (ORCID: 0000-0001-8469-9557)
tel.: 42 63 14 704
e-mail: Katarzyna.Konieczko@imp.lodz.pl; Agnieszka.Klimecka@imp.lodz.pl; bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
  • działalność informacyjna o substancjach chemicznych i mieszaninach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
  • konsultacje (telefoniczne, mailowe, osobiste) nt. czynników rakotwórczych i mutagennych oraz prowadzenia wymaganych prawem rejestrów w zakładach pracy dla pracodawców, służb związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz służb kontrolnych;
  • udział w pracach legislacyjnych w zakresie ochrony przed zawodowymi kancerogenami i mutagenami


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2016 poz. 1117 z późn. zm.), podobnie jak  wcześniej obowiązujące w tym zakresie akty prawne, nakłada na pracodawców m.in. obowiązek prowadzenia rejestru prac w kontakcie z określonymi w rozporządzeniu substancjami, mieszaninami, czynnikami i procesami technologicznymi, a także rejestru pracowników narażonych na te czynniki. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Instytut Medycyny Pracy w Łodzi jest zobligowany do prowadzenia Centralnego Rejestru gromadzącego dane z zakładów pracy z terenu całego kraju.
Celem prowadzenia centralnej bazy danych jest uzyskanie jak najpełniejszej informacji o występowaniu czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy i o narażeniu na nie pracowników w skali całego kraju. Informacje te są podstawą do podjęcia szeroko rozumianych działań profilaktycznych, objęcia odpowiednią opieką zdrowotną pracowników zawodowo narażonych na kancerogeny i mutageny oraz określenia właściwych środków zarządzania ryzykiem w skali zarówno zakładu pracy, jak i całego kraju.

Uwaga:
W dniu 7 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2020 poz. 197). W załączniku nr 1 został zmieniony zapis dotyczący prac w narażeniu na pyły drewna (nie są już ograniczone do prac w narażeniu na pyły drewna twardego) oraz wprowadzono kolejny pkt. „Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy”. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 lutego 2020 r.

Wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej
 
Wykaz zgłoszonych do IMP substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy bez uzgodnionej klasyfikacji zharmonizowanej
 
Zalecenia dla pracodawców i służb kontrolnych dotyczące prowadzenia wymaganych prawnie rejestrów czynników rakotwórczych lub mutagennych i narażonych na nie pracowników na poziomie zakładów pracy

Zalecenia dla pracodawców i służb kontrolnych - AKTUALNOŚCI 2020

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP