Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego


ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel.: 42 631 47 01
tel./faks: 42 631 47 02
e-mail: Slawomir.Czerczak@imp.lodz.pl


Sekretariat: Małgorzata Niełaczna
tel./faks: 42 631 47 02
e-mail: bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl

W skład zakładu wchodzi Pracownia Szacowania Ryzyka Zdrowotnego. Zakład prowadzi Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych oraz zajmuje się opracowywaniem Międzynarodowych Kart Bezpieczeństwa Chemicznego  

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– szacowanie ryzyka zdrowotnego dla czynników chemicznych (w tym m.in. modelowanie narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne);
– opracowanie dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych;
– organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertów ds. NDS,- informacja w zakresie działania toksycznego i oceny higienicznej czynników szkodliwych w środowisku pracy;
– działalność informacyjna o substancjach rakotwórczych w środowisku pracy;
– prowadzenie Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje, Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym w Środowisku Pracy oraz ciągła aktualizacja założeń do bazy;
– monitoring i ocena narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne, modelowanie narażenia;
– współpraca z International Programme on Chemical Safety (IPCS). W ramach współpracy z IPCS opracowywane są "Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego" dla związków chemicznych. Karty wydane zostały w formie elektronicznej przez IPCS;
– ekspertyzy naukowo-techniczne.

Prowadzenie działalności ekspertyzowej dotyczącej:
– oceny działania toksycznego substancji chemicznych dla instytucji z terenu kraju i komórek organizacyjnych Instytutu;
– zatruć substancjami chemicznymi;
– opracowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin oraz ich klasyfikacji i oznakowania;
– opracowywania scenariuszy narażenia;
– szacowania ryzyka zdrowotnego;
– oceny środków ochrony indywidualnej pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Organizacja kursów i szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa chemicznego i szacowania ryzyka dla zdrowia, czynników rakotwórczych, ustawodawstwa w ww. obszarze (m.in. REACH, CLP), oceny narażenia zawodowego, modelowania narażenia.

Wydawnictwa Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego: 1995–2011 r. – Wydawnictwo ukazywało się pod tytułem: „Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Substancji Rakotwórczych”. Od 2012 r. ukazuje się pod zmienionym tytułem: „Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego”, które można zakupić w Oficynie Wydawniczej IMP.

OFERTA

SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP