Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń


ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Jurewicz
tel.: 42 63145 67
e-mail:  Joanna.Jurewicz@imp.lodz.pl


Sekretariat: Małgorzata Niełaczna
tel.: 42 631 47 02
e-mail: bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl

W skład zakładu wchodzi Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji oraz Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń. W Zakładzie prowadzony jest Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, ich Mieszaniny, Czynniki lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do głównych zadań Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego należy:
 • ocena i kontrola ryzyka wynikająca ze stosowania, produkowania oraz importowania substancji chemicznych i ich mieszanin przez producentów, importerów ,a także dalszych użytkowników
 • badanie i ocena materiałów oraz procesów technologicznych (Dz.U z 1996, Nr 101, poz. 473 na podstawie art. 220 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.)

Jako jednostka upoważniona przez ministra właściwego ds. zdrowia przeprowadzamy badania materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 12.07.1996 r. Dz.U. 1996 Nr 101, poz. 473.

 • opracowanie opinii projektów aktów prawnych z dziedziny chemikaliów i bezpieczeństwa pracy w ramach konsultacji międzyresortowych
 • prowadzenia badań naukowych dotyczących wpływu czynników chemicznych na zdrowie
Te wielokierunkowe działania w szczególności obejmują:
 • ocenę zagrożeń dla ludzi i środowiska stwarzanych przez substancje chemiczne i ich mieszaniny na podstawie danych literaturowych;
 • ocenę narażenia zawodowego na substancje chemiczne i związanego z tym ryzyka, w tym audyty stanowisk pracy oraz modelowanie narażenia;
 • modelowanie stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy i ocena narażenia (ECETOC TRA, MEASE, Stoffenmanager, ART, EMKG Expo Tool);
 • ocenę materiałów i procesów technologicznych pod kątem szkodliwości fizycznych i chemicznych
 • klasyfikację i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1272/2008 CLP);
 • opracowywanie kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1907/2006 REACH);
 • praktyczną interpretację informacji zawartych w scenariuszach narażenia;
 • klasyfikację SEVESO;
 • ocenę środków ochrony indywidualnej pod kątem obecności substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka;

OFERTA

OCENA MATERIAŁÓW I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP