Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Laboratorium Wzorców Wtórnych | Pomiary stężenia RADONU


Szanowni Państwo,

w Polsce, tak jak na całym świecie występuje powszechnie w powietrzu promieniotwórczy gaz radon. W szczególnych okolicznościach oddychanie powietrzem zawierającym radon może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Problem radonu uregulowany został w Ustawie Prawo atomowe, (Dz. U. 2021 poz. 623, tekst jednolity), która stanowi między innymi, że należy w miejscu pracy zapewnić pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu

      PAMIĘTAJ: MUSISZ SPRAWDZIĆ BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW

Wobec powyższego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oferuje wykonanie pomiarów okresowych stężeń radonu w pomieszczeniach Waszego miejsca pracy.    

Kontakt w sprawie pomiarów:
dr hab. Jerzy Olszewski
e-mail: Jerzy.Olszewski@imp.lodz.pl
tel. 42 631 45 40

FORMULARZ ZAMÓWIENIA DO POBRANIA

 

Oferta Instytutu umożliwi wykonanie zaleceń zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych takich jak: Kodeks Pracy, Prawo atomowe i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Wykonanie pomiarów jest bardzo proste i nie uciążliwe. Pomiary stężenia radonu powinny być wykonywane we wszystkich miejscach, w których znajdują się stanowiska pracy oraz w każdym pomieszczeniu, w którym pracownicy pracują co najmniej 4 godziny dziennie. Informacja o rozpoczęciu pomiarów stężeń radonu i miejscach umieszczania mierników powinna być przekazana pracownikom przed rozpoczęciem pomiarów. Pomiar stężenia promieniotwórczego radonu trwa minimum jeden miesiąc. Instrukcja prowadzenia pomiarów załączana jest do przesyłanych mierników.

 


 

 PODSTAWY PRAWNE

Kodeks Pracy
Dz.U.2020.1320 (tekst jednolity)Art. 223. [Ochrona przed promieniowaniem jonizującym]

§1. Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.
§2. Dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych, otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, nie może przekraczać dawek granicznych, określonych w odrębnych przepisach dla sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

Prawo atomowe
Dz. U. 2021 poz. 623 (tekst jednolity)


Art. 23b. Ustala się poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w:
1) miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz
2) pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
– w wysokości 300 Bq/m3 (bekereli na metr sześcienny).

Art. 23c. 1. Kierownicy jednostek wykonujących działalność, w której występują miejsca pracy:
1) zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń na poziomie parteru lub piwnicy na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b,
2) pod ziemią,
3) związane z uzdatnianiem wód podziemnych.
– zapewniają w tych miejscach pracy pomiar stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
Dz. U. 2020 poz. 1139


Rozporządzenie wymienia 27 powiatów, w których istniej możliwość przekroczenia poziomu odniesienia średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w pomieszczenia tj. 300 Bq/m3

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy
M. P. 2021, poz. 169


W punkcie 4.1 tego obwieszczenia stanowi, że pomiary stężenia radonu w powietrzu przeprowadza się w celu określenia stopnia narażenia radiologicznego pochodzącego od tego izotopu. Do pomiarów średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń należy stosować detektory śladowe w komorze dyfuzyjnej.
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP