Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Pracownia Oceny Narażenia Populacji | Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych | Laboratorium Wzorców Wtórnych


PRACOWNIA ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Kierownik: dr Piotr Politański
tel.: 42 63 14 614
fax: 42 63 14 519
e-mail: Piotr.Politanski@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– opracowywanie, nowelizowanie, weryfikowanie oraz ?dokonywanie oceny metod badań i pomiarów oraz analiz pól elektromagnetycznych zakresu 0-300 GHz występujących w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
– przeprowadzanie badań nad skutkami biologicznymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne do celów poznawczych oraz ustalania lub weryfikacji najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
– prowadzenie szkoleń w zakresie metod pomiarów oraz higienicznej oceny narażenia na pola elektromagnetyczne,
– ekspertyzy, opinie oraz udzielanie konsultacji w sprawach spornych dotyczących narażenia zawodowego i środowiskowego.

Ponadto:

– organizowanie warsztatów z zakresu problematyki oceny zagrożeń powodowanych przez pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz uczestnictwo w pracach komisji problemowych działających przy instytucjach naukowo-badawczych i rządowych.

Działalność usługowa:

–  pomiary natężenia pola elektrycznego za pomocą pomiaru bezpośredniego w środowisku pracy i ogólnym,
– pomiary natężenia pola magnetycznego za pomocą pomiaru bezpośredniego  w środowisku pracy i ogólnym.

Badania objęte są Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 327.

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP