Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Laboratorium Wzorców Wtórnych


ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Kierownik: dr Joanna Domienik-Andrzejewska

tel.: 42 63 14 529
faks: 42 63 14 548

e-mail: Joanna.Domienik@imp.lodz.pll

W skład zakładu wchodzą: Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego, Laboratorium Wzorców Wtórnych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Ochrony Radiologicznej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne w tym:
– dozymetrią osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe,
– badaniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej fizyki medycznej,
– wzorcowaniem przyrządów dozymetrycznych w zakresie kermy w powierzu i mocy kermy w powierzu oraz pochodnych wielkości dozymetrycznych,
– wzorcowaniem przyrządów stosowanych w kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w tym nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia oraz czasu ekspozycji),
– pomiarami ochronności materiałów stosowanych w ochronie radiologicznej,
– pomiarami stężeń radonu (222-Rn) i produktów jego rozpadu w powietrzu,
– wzorcowaniem dozymetrów pasywnych stosowanych do pomiaru ekspozycji (stężeń) radonu i jego pochodnych,
– wzorcowaniem aktywnych przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiaru stężeń radonu i jego pochodnych,
– pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
– badaniami skutków biologicznych narażenia na pola elektromagnetyczne,
– szkoleniami i wykonywaniem ekspertyz dotyczących narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne.


OFERTA

Działalność usługowa (poniedziałek – piątek 9:00–15:00):
dozymetria osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe ,
pomiary stężeń radonu,
ocena narażenia pacjentów powodowanego badaniami rentgenowskimi,
pomiary i badania pola elektromagnetycznego wraz z oceną ekspozycji,
wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych.

Więcej informacji:

Akredytacja

 

Instytut Medycyny Pracy podczas realizacji zadań badawczych i usługowych stosuje promieniowanie jonizujące  rentgenowskie, gamma oraz alfa. Stosowanie promieniowania jonizującego nie ma wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Podczas prac z radonem uwalniane są sporadycznie do atmosfery niewielkie jego aktywności (<1 kBq), które są natychmiast rozcieńczane do wielkości naturalnego jego stężenia w powietrzu.
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP