Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Pracownia Oceny Narażenia Populacji | Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych | Laboratorium Wzorców Wtórnych


ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Marek Zmyślony

tel.: 42 63 14 557
faks: 42 63 14 548

e-mail: Marek.Zmyslony@imp.lodz.pl


Zakład Ochrony Radiologicznej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne w tym:

– dozymetrią osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe,
– badaniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej fizyki medycznej,
– wzorcowaniem przyrządów dozymetrycznych w zakresie kermy w powierzu i mocy kermy w powierzu oraz pochodnych wielkości dozymetrycznych,
– wzorcowaniem przyrządów stosowanych w kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w tym nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia oraz czasu ekspozycji),
– pomiarami ochronności materiałów stosowanych w ochronie radiologicznej,
– pomiarami stężeń radonu (222-Rn) i produktów jego rozpadu w powietrzu,
– wzorcowaniem dozymetrów pasywnych stosowanych do pomiaru ekspozycji (stężeń) radonu i jego pochodnych,
– wzorcowaniem aktywnych przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiaru stężeń radonu i jego pochodnych,
– pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
– badaniami skutków biologicznych narażenia na pola elektromagnetyczne,
– szkoleniami i wykonywaniem ekspertyz dotyczących narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne.

Akredytacja

Zakład Ochrony Radiologicznej posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 327 w zakresie:

– pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą fotometryczną,
– pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną,
– pomiaru przestrzennego równoważnika dawki Hp*(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną,
– pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną,
– pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną,
– pomiaru powierzchniowej gęstości śladów za pomocą otwartego dozymetru pasywnego z detektorem śladowym,
– pomiaru ekspozycji na promieniowanie alfa za pomocą zamkniętego dozymetru pasywnego z detektorem śladowym,
– pomiaru natężenia pola elektrycznego za pomocą pomiaru bezpośredniego
w środowisku pracy i ogólnym,
– pomiaru natężenia pola magnetycznego za pomocą pomiaru bezpośredniego
w środowisku pracy i
ogólnym.

Wchodzące w skład Zakładu Ochrony Radiologicznej Laboratorium Wzorców Wtórnych posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 075 (Certyfikat) w zakresie (Zakres):
– wzorcowania przyrządów dozymetrycznych w zakresie kermy w powierzu i mocy kermy w powietrzu (oraz pochodnych wielkości dozymetrycznych),
– wzorcowaniem przyrządów stosowanych w kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w tym nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia oraz czasu ekspozycji).Działalność usługowa
(poniedziałek
– piątek 9:00–15:00):

– dozymetria osób zawodowo narażonych na promieniowanie fotonowe,
pomiary stężeń radonu,
ocena narażenia pacjentów powodowanego badaniami rentgenowskimi,
pomiary i badania pola elektromagnetycznego wraz z oceną ekspozycji,
wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP