Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


PRZYCHODNIA CHORÓB ZAWODOWYCH

Kierownik: dr Marcin Rybacki
tel.: 42 631 47 27
e-mail: Marcin.Rybacki@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej z realizacją planu naukowego Instytutu Medycyny Pracy oraz umów dwustronnych zawartych z zagranicznymi placówkami naukowymi, ukierunkowanej na badania kliniczne i epidemiologiczne dotyczące wpływu zróżnicowanych czynników szkodliwych środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy na stan zdrowia pracujących,
 • opracowywanie wytycznych dotyczących badań lekarskich z zakresu medycyny pracy,
 • działalność konsultacyjna, diagnostyczno-orzecznicza i odwoławcza o zasięgu ogólnokrajowym, w dziedzinie szeroko pojętej patologii zawodowej dla potrzeb jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZUS,
 • przeprowadzanie odwoławczych badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • działalność dydaktyczno-szkoleniowa w dziedzinie klinicznej medycyny pracy,
 • opracowywanie ekspertyz w zakresie problematyki chorób zawodowych, pośrednio związanych z pracą oraz orzecznictwa o zdolności do zatrudnienia w konkretnych warunkach środowiskowych,
 • pełnienie fachowego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy szczebla wojewódzkiego,
 • realizacja zleceń na udzielanie specjalistycznych porad z zakresu medycyny pracy i opieki profilaktycznej nad pracownikami,
 • realizacja zadań zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla pracodawców i potrzeb kursów szkoleniowych,
 • uczestnictwo w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych,
 • recenzowanie prac naukowych,
 • ocena projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i orzecznictwa lekarskiego.

OFERTA


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP