Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


KRAJOWY OŚRODEK DS. ORZECZNICTWA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik: dr hab. Marta Wiszniewska prof. IMP
tel.: 42 631 47  69
faks: 42 631 47 64
e-mail: Marta.Wiszniewska@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Osoby niepełnosprawne to około 10% społeczeństwa Unii Europejskiej. W Polsce, według przeprowadzonego w roku 2002 Narodowego Spisu Powszechnego, 14,3% mieszkańców uznawanych jest za osoby niepełnosprawne. Z kolei wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i wyniósł w 2004 r. ok. 13%. Pracuje tylko co szósta osoba niepełnosprawna. Osobom niepełnosprawnym bardzo trudno jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy – najwięcej niepełnosprawnych pracuje w zakładach pracy chronionej. Aktualne trendy światowe przyznają priorytet wszelkim rozwiązaniom ukierunkowanym na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Najważniejszym sposobem zwalczania zjawiska wykluczenia społecznego jest łączenie tego zjawiska z kwestią rozwoju zatrudnienia. W pierwszym rzędzie kładzie się akcent na uczestnictwo w pracy. Tym samym program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednocześnie częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

W Polsce zachodzi konieczność zmiany w kierunku udoskonalenia systemu orzeczniczego, poprawienia jego wydolności oraz skuteczności oddziaływań wobec osób niepełnosprawnych. Pomimo istnienia wielu organizacji zajmujących się problemami niepełnosprawnych w naszym kraju, brak jest centralnego ośrodka działającego w obszarze orzecznictwa o niepełnosprawności oraz medycznych aspektów aktywizacji zawodowej tych osób, w co z kolei najbardziej zaangażowani są lekarze medycyny pracy. Pracownicy Instytutu Medycyny Pracy od lat zaangażowani są w projekty dotyczące problemów związanych z niepełnosprawnością. Pierwszym projektem był „Społeczno zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych” w ramach PHARE, a następnie „Wzmocnienie służby medycyny pracy w zakresie opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Krajowy Ośrodka ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ma spełniać rolę swoistego centrum informacji o aktywizacji zawodowej i orzecznictwie osób niepełnosprawnych dla pracodawców, pracowników, orzeczników, polityków i działaczy samorządowych.

Cel funkcjonowania Ośrodka:

Koordynowanie i zapewnienie spójności działań prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:
– diagnoza barier zatrudniania osób niepełnosprawnych,
– postawy pracodawców i pracowników wobec zatrudniania i współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
– monitorowanie sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
– monitorowanie przyczyn niepełnosprawności (zaburzeń funkcji) wśród pracowników funkcjonujących na otwartym i chronionym rynku pracy,
– opracowywanie standardów opieki profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym,
– analiza rozwiązań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej,
– monitorowanie i analiza standardów orzeczniczych stosowanych w orzekaniu o niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej,
– analiza porównawcza standardów orzeczniczych wykorzystywanych w systemie orzecznictwa pozarentowego,
– wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
– monitorowanie i analiza standardów orzeczniczych stosowanych w Polsce i ich aktualizacja,
– opracowanie zasad oceny jakości orzecznictwa do celów pozarentowych (zasady, narzędzia, kadry),
– monitorowanie jakości orzecznictwa do celów pozarentowych,
– przygotowanie bazy danych z informacjami dotyczącymi aktywizacji zawodowej dla: pracodawców, osób niepełnosprawnych, lekarzy medycyny pracy, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych,
– przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów zaangażowanych w proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (lekarze orzecznicy, lekarze medycyny pracy, lekarze rodzinni, psycholodzy, doradcy zawodowi),
– opracowanie zasad dobrej praktyki w orzecznictwie o niepełnosprawności,
– opracowanie zasad dobrej praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym.

OFERTA


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP