Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


PRACOWNIA DERMATOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. Marta Kieć-Świerczyńska
tel.: 42 631 47 39
faks: 42 631 47 64

e-mail: Marta.Swierczynska@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia Dermatologii prowadzi działalność naukowo-badawczą, szkoleniowo-dydaktyczną  diagnostyczno-leczniczą oraz konsultacyjno-orzeczniczą w dziedzinie chorób skóry o etiologii zawodowej i pozazawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyprysku kontaktowego.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:
– identyfikację czynników środowiskowych o działaniu niekorzystnym na skórę oraz  zapobieganie szkodliwym skutkom zdrowotnym ich działania,
– diagnostykę, terapię i profilaktykę chorób alergicznych i niealergicznych skóry, w tym pochodzenia zawodowego,
– udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wpływu czynników środowiskowych na zdrowie ludzi,
– badania nad patogenezą alergicznego kontaktowego zapalenia skóry i kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia, w tym na modelach zwierzęcych,
– badania dotyczące rozpowszechnienia, uwarunkowań i diagnostyki zawodowych chorób skóry,
– badania z zakresu działania drażniącego na skórę różnych produktów przemysłowych wprowadzanych na rynek.

Działalność szkoleniowo-dydaktyczna obejmuje:
– organizację i udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach i spotkaniach naukowych
z zakresu zdrowia środowiskowego, alergologii, dermatologii oraz medycyny pracy,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia podyplomowego z zakresu zdrowia środowiskowego, alergologii zawodowej i zawodowych chorób skóry.

Działalność diagnostyczno-lecznicza obejmuje:

– udzielanie ambulatoryjnych konsultacji specjalistycznych z zakresu alergologii, w szczególności dotyczące chorób skóry takich jak alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, niepożądane reakcje polekowe oraz odczyny fotoalergiczne,
– usługi medyczne w ramach programów profilaktycznych alergii.

Działalność konsultacyjno-orzecznicza obejmuje:
– diagnostykę i orzekanie w dziedzinie zawodowych chorób skóry w trybie konsultacyjnym
i odwoławczym.

Działalność w ramach ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych obejmuje:

– ośrodek konsultacyjno-diagnostyczny oraz informacyjny alergii zawodowej u rolników, pracowników budownictwa i pracowników ochrony zdrowia
– porady konsultacyjno-diagnostyczne w ramach realizacji programów profilaktycznych chorób skóry.

Pracownia Dermatologii jest uznanym ośrodkiem badawczym w dziedzinie kontaktowego zapalenia skóry, dysponuje szeroką bazą diagnostyczną i doświadczeniem w  rozpoznawaniu alergii kontaktowej.

OFERTA

BADANIA OSÓB Z PODEJRZENIEM ALERGII KONTAKTOWEJ

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP