Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Polityki Zdrowotnej


KLINIKA CHORÓB ZAWODOWYCH I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel.: 42 631 47  69
faks: 42 631 47 64
e-mail: Jolanta.Walusiak-Skorupa@imp.lodz.plDo zadań  KLINIKI  CHORÓB  ZAWODOWYCH  I  ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO  należy:

W zakresie zadań naukowo-statutowych prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej:
– klinicznej medycyny pracy i zdrowia pracowników, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji zawodowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób związanych z pracą, badań podstawowych w dziedzinie alergologii zawodowej oraz opieki profilaktycznej nad pracownikiem;
– zdrowia środowiskowego, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji środowiskowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób alergicznych i chorób skóry, badań podstawowych w dziedzinie alergologii i dermatologii oraz rozpoznawania i zapobiegania szkodliwym skutkom zdrowotnym spowodowanym działaniem czynników środowiskowych.

W zakresie zadań usługowych:

prowadzenie działalności:
– konsultacyjnej, diagnostycznej, terapeutycznej, orzeczniczej;
– profilaktycznej;
– dydaktyczno-szkoleniowej;
– wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrekcję Instytutu oraz Ministerstwo Zdrowia;

W zakresie zadań organizacyjnych:

– współpraca z innymi podmiotami działalności leczniczej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami międzynarodowymi w zakresie działalności diagnostyczno – orzeczniczej, realizacji zadań naukowo-badawczych i szkoleniowych w zakresie klinicznej medycyny pracy, alergologii zawodowej oraz zdrowia środowiskowego;
– opracowywanie materiałów szkoleniowych, projektów aktów prawnych, wytycznych metodologicznych, instrukcji, wniosków wdrożeniowych dotyczących problematyki chorób zawodowych, badań profilaktycznych, normatywów higienicznych, orzecznictwa lekarskiego i ochrony zdrowia;
– prowadzenie szkoleń lekarzy i innych profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia osób pracujących uwzględniających aspekty medycyny pracy, ochrony zdrowia osób pracujących oraz zdrowia środowiskowego;
– wdrażanie programów promocji zdrowia, zasad profilaktyki zdrowotnej u osób należących do grup ryzyka chorób związanych z pracą lub uwarunkowanych środowiskowo oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej;
– uczestnictwo w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych oraz recenzowanie prac naukowych, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i orzecznictwa lekarskiego.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP