Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących


KLINIKA CHORÓB ZAWODOWYCH I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Kierownik: prof. dr hab. Marta Wiszniewska
tel.: 42 631 47  69
faks: 42 631 47 64
e-mail: Marta.Wiszniewska@imp.lodz.pl


W skład Kliniki wchodzą: Oddział Chorób Zawodowych, Przychodnia Chorób Zawodowych, Pracownia Dermatologii, Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych, Pracownia Polityki Zdrowotnej, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących, Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność Kliniki w zakresie zadań naukowo-statutowych i prowadzenia działalności naukowo-badawczej dotyczy:
– klinicznej medycyny pracy i zdrowia pracowników, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji zawodowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób związanych z pracą, badań podstawowych w dziedzinie alergologii zawodowej oraz opieki profilaktycznej nad pracownikiem;
– zdrowia środowiskowego, w szczególności dotyczącej oceny skutków zdrowotnych ekspozycji środowiskowej, w tym zwłaszcza epidemiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób alergicznych i chorób skóry, badań podstawowych w dziedzinie alergologii i dermatologii oraz rozpoznawania i zapobiegania szkodliwym skutkom zdrowotnym spowodowanym działaniem czynników środowiskowych.


Klinika realizuje też zadania z zakresu:

 • prowadzenia działalności usługowej:
  – konsultacyjnej, diagnostycznej, terapeutycznej, orzeczniczej;
  – profilaktycznej;
  – dydaktyczno-szkoleniowej;
 • działalności organizacyjnej, polegającej między innymi na:
  – współpracy z innymi podmiotami działalności leczniczej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami międzynarodowymi w zakresie działalności diagnostyczno – orzeczniczej, realizacji zadań naukowo-badawczych i szkoleniowych w zakresie klinicznej medycyny pracy, alergologii zawodowej oraz zdrowia środowiskowego;
  – opracowywaniu materiałów szkoleniowych, projektów aktów prawnych, wytycznych metodologicznych, instrukcji, wniosków wdrożeniowych dotyczących problematyki chorób zawodowych, badań profilaktycznych, normatywów higienicznych, orzecznictwa lekarskiego i ochrony zdrowia;
   – prowadzeniu szkoleń lekarzy i innych profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia osób pracujących uwzględniających aspekty medycyny pracy, ochrony zdrowia osób pracujących oraz zdrowia środowiskowego;
  – wdrażaniu programów promocji zdrowia, zasad profilaktyki zdrowotnej u osób należących do grup ryzyka chorób związanych z pracą lub uwarunkowanych środowiskowo oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej;
  – uczestnictwu w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych oraz recenzowaniu prac naukowych, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i orzecznictwa lekarskiego.

OFERTA

BADANIA ODWOŁAWCZE

Więcej informacji:

Media społecznościowe - polityka prywatności 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP