Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Oficyna Wydawnicza | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami


PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Kierownik: dr Anna Kozajda
tel.: 42 631 46  69
faks: 42 656 83 31
e-mail: Anna.Kozajda@imp.lodz.pl

Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego prowadzi: Krajowy Rejestr Szkodliwych Czynników Biologicznych,  Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność Pracowni w zakresie zadań naukowo-statutowych i prowadzenia działalności naukowo-badawczej dotyczy zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez czynniki biologiczne obecne w środowisku pracy, edukacji i życia, w tym szczególności  obejmuje:  
 - ocenę środowiskowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne (bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty) oraz ich pochodne, w tym alergeny;
 - identyfikację populacji z grup ryzyka i szacowanie ryzyka zdrowotnego w odniesieniu do środowiskowej ekspozycji na lekooporne bakterie patogenne;
 - szacowanie ryzyka zdrowotnego dla narażonych populacji wynikającego z emisji szkodliwych czynników biologicznych ze źródeł ich rozwoju do środowiska (m.in. oczyszczalnie ścieków, fermy hodowlane, sortownie odpadów komunalnych);
 - opracowanie wskazówek profilaktycznych w odniesieniu do poszczególnych grup ryzyka.

Działalność usługowa:

Konsultacyjna i profilaktyczna, związane z oceną ryzyka zawodowego wynikającego z obecności w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych:
 - opracowanie oceny ryzyka zawodowego, dotyczącej narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne zalecaną w Polsce metodą opisową w oparciu o przegląd literatury i w zgodności z obowiązującą legislacją na podstawie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę. Czas wykonania i koszt usługi ustalany indywidualnie zależności od typu środowiska pracy, liczby stanowisk pracy, różnorodności potencjalnie patogennej mikroflory i dostępności literatury;
 - opracowanie zaleceń higienicznych dla pracowników w oparciu o informacje o warunkach pracy dostarczone przez Zleceniodawcę;

Konsultowanie oceny ryzyka zawodowego, programów profilaktycznych, programów szkoleń i zaleceń higienicznych w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych.

Przygotowanie zaleceń higienicznych dla pracowników w odniesieniu do zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Działalność dydaktyczno-szkoleniowa:

Szkolenia i kursy na indywidualne zamówienia: przeprowadzanie szkoleń bhp dla pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne według potrzeb Zleceniodawcy.

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne w różnych środowiskach pracy, z uwzględnieniem rekomendacji w kierunku ochrony pracowników przed infekcją koronawirusem SARS-CoV-2
http://szkola.imp.lodz.pl/index.php/narazenie-na-szkodliwe-czynniki-biologiczne/

Budowanie potencjału firmy dbającej o zdrowie pracowników – kształtowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń biurowych http://szkola.imp.lodz.pl/index.php/budowanie-potencjalu-firmy-dbajacej-o-zdrowie-pracownikow-ksztaltowanie-jakosci-powietrza-wewnatrz-pomieszczen-biurowych/

Działalność organizacyjna:

– współpracya z innymi instytucjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz instytucjami międzynarodowymi w zakresie realizacji zadań naukowo-badawczych i szkoleniowych związanych z tematyką środowiskowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne;
– opracowywanie materiałów szkoleniowych, projektów aktów prawnych, normatywów higienicznych,
 – prowadzenie wykładów z tematyki środowiskowej ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne na szkoleniach dla profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia osób pracujących, w tym lekarzy;
– uczestnictwo w komisjach, zespołach ekspertów oraz recenzowaniu prac naukowych, opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia w aspekcie ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP