Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


PRACOWNIA HAŁASU I WIBRACJI

Kierownik: dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel.: 42 631 45 22
faks: 42 631 45 47
e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl
 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Opracowywanie i doskonalenie metod pomiarów i oceny narażenia na czynniki fizyczne występujące w środowisku pracy i w środowisku komunalnym, w tym:
 - hałas,
- infradźwięki (hałas infradźwiękowy),
 - ultradźwięki powietrzne niskich częstotliwości (hałas ultradźwiękowy),
 - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne.

Identyfikacja źródeł, ocena narażenia i badanie skutków ekspozycji na ww. czynniki fizyczne, do celów:
 - poznawczych,
 - ustalania lub weryfikacji  wartości (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń) i NDS.

Szacowanie ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem zawodowym na ww. czynniki fizyczne.

Prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie metod pomiarów
i oceny ekspozycji zawodowej na ww. czynniki fizyczne.

Wydawanie ekspertyz, opinii i udzielanie konsultacji w sprawach spornych dotyczących:
 - narażenia zawodowego i środowiskowego na ww. czynniki,
 - zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania.

Działalność usługowa:
Dokonywanie pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej i pozazawodowej na:
 - hałas,
 - hałas infradźwiękowy,
 - hałas ultradźwiękowy,
 - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne,
 - dobór ochronników słuchu w środowisku pracy.

Prowadzenie badań biegłości/ porównań międzylaboratoryjnych z zakresu pomiarów czynników fizycznych objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

OFERTA:


BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY


BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW DRGAŃ OGÓLNYCH i MIEJSCOWYCH W ŚRODOWISKU PRACY


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP