Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


PRACOWNIA HAŁASU I WIBRACJI

Kierownik: dr inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel.: 42 631 45 22
faks: 42 631 45 47
e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl
 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia prowadzi prace badawcze ukierunkowane na identyfikację źródeł, rozpoznanie stopnia narażenia i ocenę wpływu zawodowej i pozazawodowej ekspozycji na czynniki wibroakustyczne na zdrowie i samopoczucie ludzi.

Główne kierunki działalności Pracowni w tym zakresie to:

- opracowywanie i doskonalenie metod pomiarów i oceny narażenia na czynniki wibroakustyczne występujące w środowisku pracy i środowisku ogólnym (komunalnym), w tym hałas, hałas, infradźwięki (hałas infradźwiękowy), hałas niskoczęstotliwościowy, ultradźwięki powietrzne niskich częstotliwości (hałas ultradźwiękowy), drgania mechaniczne,

- identyfikacja źródeł, ocena narażenia i badanie skutków ekspozycji na ww. czynniki wibroakustyczne dla celów poznawczych i ustalania lub weryfikacji wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) w środowisku pracy,

- szacowanie ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem zawodowym na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy oraz drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne.

Pracownia realizuje także działalność usługową, w tym:

- prowadzi kursy szkoleniowe dla specjalistów w dziedzinie higieny pracy i pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy,

- organizuje badania biegłości w zakresie pomiarów hałasu, hałasu ultradźwiękowego oraz drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgań działających przez kończyny górne w środowisku pracy,

- przeprowadza pomiary czynników wibroakustycznych na stanowiskach  pracy

- dokonuje doboru indywidualnych ochronników słuchu,

- wydaje ekspertyzy, opinie i udziela konsultacji w sprawach dyskusyjnych dotyczących narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki wibroakustyczne oraz zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania, a także orzeczenia z zakresu ochrony przed ww. czynnikami fizycznymi na zlecenie zainteresowanych instytucji i urzędów,

- opracowuje indywidualne programy ochrony słuchu dostosowane do specyfiki zakładów pracy i i wspomaga ich wdrażanie.

OFERTA:

szkolenie - METODY POMIARU I OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA HAŁAS, HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY I HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY

szkolenie - METODY POMIARU I OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA DRGANIA MECHANICZNE

szkolenie - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI POMIARÓW EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA HAŁAS I DRGANIA MECHANICZNE ORAZ STWIERDZANIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW DRGAŃ OGÓLNYCH i MIEJSCOWYCH W ŚRODOWISKU PRACY

SZKOLENIA ZBIOROWE DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACOWNIKÓW NT. MINIMALIZOWANIA RYZYKA USZKODZENIA SŁUCHU SPOWODOWANEGO NARAŻENIEM NA HAŁAS W MIEJSCU PRACY

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY W ŚRODOWISKU PRACY

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY W ŚRODOWISKU PRACY 

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA DRGANIA MECHANICZNE O OGÓLNYM DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY 

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA DRGANIA MECHANICZNE O OGÓLNYM DZIAŁANIU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA PRZEZ KOŃCZYNY GÓRNE W ŚRODOWISKU PRACY   

DOBÓR OCHRONNIKÓW SŁUCHU W ŚRODOWISKU PRACY
Badanie objęte zakresem akredytacji AB 328. Termin realizacji, zakres oraz koszty badania ustalane będą indywidualnie z klientem. W przypadku pytań dotyczących szczegółów oferty prosimy o kontakt (tel. 42 6314522 lub 42 6314525; e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl).

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ HAŁAS PODCZAS STOSOWANIA SŁUCHAWKOWYCH ZESTAWÓW KOMUNIKACYJNYCH
Badanie nie objęte zakresem akredytacji AB 328, realizowane techniką MIRE wg PN-EN ISO 11904-1:2008. lub techniką sztucznego ucha wg normy kanadyjskiej CSA Z107.56-18. Termin realizacji, zakres oraz koszty badania ustalane będą indywidualnie z klientem. W przypadku pytań dotyczących szczegółów oferty prosimy o kontakt (tel. 42 6314522 lub 42 6314525; e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl).

PROGRAM OCHRONY SŁUCHU PRZED HAŁASEM W ZAKŁADZIE PRACY
Program ochrony słuchu to kompleksowe działania realizowane przez pracodawcę przy współudziale personelu kierowniczego, służb bhp i służb medycznych, a także samych pracowników, które mają na celu skuteczne ograniczenie narażenia na hałas oraz minimalizowanie skutków jego szkodliwego działania na narząd słuchu.

Program ochrony słuchu jest dostosowywany do specyfiki organizacji pracy w zakładzie, profilu prowadzonej działalności i potrzeb. Jego podstawę jego stanowi autorski Program Ochrony Słuchu (POS) przygotowany przez Zakład Zagrożeń Fizycznych oraz Klinikę Audiologii i Foniatrii  (http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/sluch/Default.aspx).

Zakres prac, okres, termin i koszty realizacji ustalane są indywidualnie z klientem. W przypadku pytań lub w celu ustalenia szczegółów oferty prosimy o kontakt (tel. 42 6314522 lub 42 6314525; e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP