Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


PRACOWNIA AEROZOLI

Kierownik: dr Stella Bujak-Pietrek
Tel.: 42 631 48 34
Fax: 42 631 48 30
e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia Aerozoli prowadzi prace badawcze i ekspertyzowe w zakresie pomiarów, kontroli higienicznej oraz oceny narażenia na czynniki pyłowe i włókna mineralne (naturalne – azbest i sztuczne) występujące w środowisku pracy oraz w środowisku komunalnym.

Główne kierunki działalności pracowni w tym zakresie to:
 - opracowywanie, weryfikowanie i doskonalenie metod i procedur pomiarowych dotyczących oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na pyły, w tym pyły zawierające włókna azbestu i sztuczne włókna mineralne,
 - doskonalenie metod identyfikacji minerałów włóknistych i sztucznych włókien mineralnych w próbkach materiałów,
 - prowadzenie badań nad skutkami ekspozycji na pyły dla celów poznawczych oraz weryfikacji najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS),
 - szacowanie ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażania na pyły o różnym składzie.

Pracownia Aerozoli prowadzi również prace badawcze ukierunkowane na ustalenie strategii pobierania prób i opracowanie metodyki prowadzenia pomiarów w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na nanocząstki i cząstki ultradrobne. Doskonalenie metod oceny ekspozycji na nanocząstki dotyczy w znacznej mierze wyboru właściwych wskaźników narażenia, spośród takich mierzonych parametrów jak: stężenie liczbowe nanocząstek, stężenie masowe i stężenie powierzchniowe nanocząstek oraz ich rozkład wymiarowy.

OFERTA:
BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH


Akredytacja (Certyfikat nr AB 328) potwierdza kompetencje do wykonywania badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP