Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


PRACOWNIA AEROZOLI

Kierownik: dr Stella Bujak-Pietrek
Tel.: 42 631 48 34
Fax: 42 631 48 30
e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia prowadzi prace badawcze i ekspertyzowe w zakresie pomiarów, kontroli higienicznej oraz oceny narażenia na czynniki pyłowe i włókna mineralne (naturalne – azbest i sztuczne) występujące w środowisku pracy oraz w środowisku komunalnym.

Główne kierunki działalności Pracowni w tym zakresie to:

- opracowywanie, weryfikowanie i doskonalenie metod i procedur pomiarowych dotyczących oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki pyłowe, w tym pyły zawierające włókna azbestu i sztuczne włókna mineralne,

 - doskonalenie metod identyfikacji minerałów włóknistych i sztucznych włókien mineralnych
w próbkach materiałów,

 - prowadzenie badań nad skutkami ekspozycji na pyły dla celów poznawczych oraz weryfikacji najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS),

 - szacowanie ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażania na pyły o różnym składzie,

- ustalanie strategii pobierania prób, wybór wskaźników narażenia oraz opracowanie metodyki pomiarów i oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na nanocząstki i cząstki ultradrobne.

Pracownia realizuje także działalność usługową, w tym:

- prowadzi kursy szkoleniowe dla specjalistów w dziedzinie higieny pracy i pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy,

- organizuje badania biegłości w zakresie oznaczanie stężenia włókien respirabilnych azbestu i sztucznych włókien mineralnych,

- przeprowadza oznaczanie stężenia włókien respirabilnych azbestu i sztucznych włókien mineralnych w środowisku pracy lub w próbkach dostarczonych przez klienta,

- wydaje ekspertyzy, opinie i udziela konsultacji w sprawach dyskusyjnych dotyczących narażenia zawodowego i środowiskowego na aerozole, w tym pyły przemysłowe, sztuczne włókna mineralne i azbest, oraz zapobiegania szkodliwym następstwom ich działania na zlecenie zainteresowanych instytucji i urzędów.


OFERTA


Szkolenie - METODY BADAŃ I OCENY NARAŻENIA NA CZYNNIKI PYŁOWE W ŚRODOWISKU PRACY

Szkolenie - AKTUALNE PROBLEMY OCENY NARAŻENIA NA PYŁOWE CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY  

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH


OZNACZANIE STĘŻENIA WŁÓKIEN RESPIRABILNYCH AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH W ŚRODOWISKU PRACY

OZNACZANIE LICZBY WŁÓKIEN RESPIRABILNYCH AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH W PRÓBKACH DOSTARCZONYCH PRZEZ KLIENTA
Badanie objęte zakresem akredytacji AB 328. Termin realizacji, zakres oraz koszty badania ustalane są indywidualnie z klientem. W przypadku pytań dotyczących szczegółów oferty prosimy o kontakt z Pracownią Aerozoli (tel. 42 6314834, 42 6314835; e-mail: Urszula.Mikolajczyk@imp.lodz.pl). 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP