Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


FORMULARZ
formularz zgłoszeniowy użycia czynnika biologicznego

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO DS. CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Kozajda A, Szadkowska-Stańczyk I (2015) Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne stosowane w sposób celowy w Polsce. Medycyna Pracy; 66(1):39–47
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00174

Kozajda A (2018) Celowe użycie czynników biologicznych w Polsce na podstawie danych z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych. Medycyna Pracy; 69(4):413–424
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00728


 
Działalność Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych oraz wstępna analiza danych pochodzących z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych (publikacja)

Narażenie na czynniki biologiczne stosowane w przedsiębiorstwach w Polsce - analiza danych pochodzących z Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych (publikacja)

AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 lutego 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

ASPEKTY PRAWNE
Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne i ochrona pracowników narażonych na nie w świetle nowych przepisów prawnych (prezentacja)

Zawodowa ekspozycja na czynniki biologiczne i ochrona pracowników narażonych na nie w świetle nowych przepisów prawnych (publikacja)

Zalecane w Polsce wartości stężeń szkodliwych czynników biologicznych

Bakterie Bacillus subtilis jako problem legislacyjny higieny pracy w Polsce (publikacja) 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Ocena ryzyka zawodowego w odniesieniu do czynników biologicznych (prezentacja)

Ryzyko zawodowe związane z ekspozycją na czynniki biologiczne w służbie zdrowia (prezentacja)

SKUTKI ZDROWOTNE NARAŻENIA NA MIKROORGANIZMY
Narażenie zawodowe na HBV i HCV jako czynnik ryzyka raka wątrobowo-komórkowego (prezentacja)

Czynniki biologiczne w środowisku pracy, choroby zawodowe, nadzór nad stanem zdrowia pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne (prezentacja)

Narażenie zawodowe na mykotoksyny w rożnych gałęziach przemysłu (publikacja)

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA ZDROWOTNEGO GRUP ZAWODOWYCH

Archiwa, Biblioteki

“Microbiological contamination with moulds in work environment in libraries and archive storage facilities” (publikacja)


Zalecenia higieniczne dla pracowników bibliotek

Służba zdrowia, służba weterynaryjna

Kozajda A, Bródka K, Szadkowska-Stańczyk I (2013) Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i infekcje wśród pracowników laboratoriów diagnostycznych. Medycyna Pracy; 64(4):473–486
https://doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0056 (w języku angielskim)

Ryzyko zawodowe związane z ekspozycją na czynniki biologiczne w służbie zdrowia (prezentacja)

Ochrona pracowników szpitali przed ryzykiem związanym z ekspozycją na czynniki biologiczne (publikacja)

Narażenie zawodowe na HBV i HCV jako czynnik ryzyka raka wątrobowo-komórkowego (prezentacja)

Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem (publikacja)


Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku  pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem część II (publikacja)

Ochrona pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych przed narażeniem na czynniki biologiczne (publikacja)

Factors influencing biosafety level and LAI among the staff of medical laboratories (publikacja)
 
Gospodarka odpadami, oczyszczalnie ścieków

Występowanie S. aureus w oczyszczalniach ścieków (prezentacja)
 

Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem (publikacja)


Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku  pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem część II (publikacja)


Ocena narażenia pracowników oczyszczalni ścieków na czynniki szkodliwe występujące
w miejscu pracy (publikacja)


Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych (publikacja)

Sortownia odpadów komunalnych - rozpoznanie narażenia na czynniki biologiczne (grzyby strzępkowe) (publikacja)

Wybrane dolegliwości i choroby oraz wiedza o narażeniu biologicznym i przestrzeganie zasad higieny u pracowników sortowni odpadów komunalnych (publikacja)

Rolnictwo, leśnictwo

Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem (publikacja)


Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych
w środowisku  pracy oraz sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem część II (publikacja)

Przetwórstwo mięsne, utylizacja odpadów

Narażenie zawodowe na priony związane z pracą w kontakcie z mączką mięsno-kostną (publikacja)
 
Narażenie na czynniki biologiczne i ryzyko zdrowotne dla pracowników wynikające
z ekspozycji na mączkę  chrzęstno-kostną w środowisku pracy


Narażenie na czynniki biologiczne przy pracy w kontakcie z mączką mięsno-kostną (prezentacja)

Inne 

Kozajda A, Jeżak K, Kapsa A (2019) Airborne Staphylococcus aureus in different environments — a review. Environmental Science and Pollution Research; 26:34741–34753
https://doi.org/10.1007/s11356-019-06557-1

Ocena narażenia na bioaerozole pracowników kanalizacji (publikacja)

Szkodliwe działanie czynników biologicznych uwalnianych podczas procesów obróbki metali
z użyciem chłodziw (publikacja)


Grzyby pleśniowe w powietrzu pomieszczeń biurowych - wyniki interwencji środowiskowej (publikacja)

Czynniki biologiczne wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych (publikacja)

Kozajda A., Bródka K., Sowiak M., Sobala W., Polańska K., Jurewicz J., Hanke W., Szadkowska-Stańczyk I. Children’s residential exposure to selected allergens and microbial indicators: endotoxins and (1→3)-β-D-glucans. IJOMEH. 2013;26(6):1–20 DOI 10.2478/s13382-013-0156-5 [in English]

Przemysłowa hodowla zwierząt


Ocena narażenia na bioareozole pracowników zatrudnionych przy intensywnej hodowli trzody chlewnej (publikacja)

Problemy higieny pracy i zagrożenia zdrowotne towarzyszące intensywnej produkcji trzody chlewnej (publikacja)

Exposure to (1- 3)-β-D-glucans in swine farms (Narażenie na (1-3)- β-D-glukany w hodowlach trzody chlewnej) (publikacja)

An assessment of potential exposure to bioaerosols among swine farm workers with particular reference to airborne microorganisms in the respirable fraction under various breeding conditions (Ocena ekspozycji na bioaerozole, ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów obecnych we frakcji respirabilnej, w hodowlach trzody chlewnej różnego typu) (publikacja)

Fungal aerosol in the process of poultry breeding - quantitative and qualitative analysis (publikacja)

Bródka K.,  Kozajda A., Buczyńska A., and Szadkowska-Stańczyk I. The variability of bacterial aerosol in poultry houses depending on selected factors. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2012;25(3):281 – 293 DOI 10.2478/S13382-012-0032-8

PRZYDATNE LINKI

Informacje dotyczące problematyki czynników biologicznych można znaleźć również na stronie internetowej Polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

Zalecenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczące stosowania środków ochrony osobistej.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


LITERATURA

Dutkiewicz J, Śpiewak R, Jabłoński L, Szymańska J. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka. Ad Punctum, Lublin 2007.

 

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP