Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ WIBROAKUSTYCZNYCH I PYŁOWYCH

Kierownik: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel.: 42 631 45 22
faks: 42 631 45 47
e-mail:
Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl


W skład zakładu wchodzą:  Pracownia Hałasu i WibracjiPracownia Aerozoli. Zakład prowadzi Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność Zakładu w zakresie zadań naukowo-statutowych obejmuje:

  • prowadzenie prac naukowo – badawczych ukierunkowanych na identyfikację źródeł, ocenę narażenia i badanie skutków ekspozycji zawodowej i pozazawodowej na czynniki wibroakustyczne, takie jak: hałas, hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne oraz aerozole, w tym pyły przemysłowe, naturalne i sztuczne włókna mineralne, nanocząstki i cząstki ultradrobne,
  • opracowywanie i doskonalenie metod pomiarów i oceny narażenia na czynniki wibroakustyczne i aerozole w środowisku pracy i środowisku komunalnym (ogólnym),
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem zawodowym i pozazawodowym (środowiskowym) na czynniki wibroakustyczne i biologiczne oraz aerozole,
  • prowadzenie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych i Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych.

Zakład realizuje zadania z zakresu działalności usługowej obejmujące:

  • przeprowadzanie pomiarów oraz oceny ekspozycji zawodowej na hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka i drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne oraz naturalne i sztuczne włókna mineralne,
  • wydawanie ekspertyz, opinii i udzielanie konsultacji w sprawach dyskusyjnych dotyczących narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki wibroakustyczne i pyłowe oraz zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania i szacowania ryzyka zdrowotnego,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących metod pomiarów i oceny ekspozycji zawodowej na czynniki wibroakustyczne i pyłowe, w tym naturalne i sztuczne włókna mineralne
  • organizacja badań biegłości z zakresu pomiarów czynników wibroakustycznych oraz wyznaczania aerozoli Polskiego Centrum Akredytacji,

Zakład realizuje zadania z zakresu działalności organizacyjnej polegającej na organizacji konferencji naukowych, udziale w pracach komitetów technicznych / komisji problemowych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, reprezentowanie Instytutu w urzędach centralnych.

Zakład posiada akredytację, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającą, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie akredytacji Nr AB 328.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP