Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

Kierownik: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska prof. IMP
tel.: 42 631 45 22
faks: 42 631 45 47
e-mail:
Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl


W skład zakładu wchodzą:  Pracownia Hałasu i WibracjiPracownia Aerozoli. Zakład prowadzi Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej w dziedzinie higieny pracy. Działalność Zakładu ma na celu ochronę zdrowia pracujących przed szkodliwym działaniem czynników fizycznych, takich jak: hałasu, hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne, aerozoli, w tym pyłów przemysłowych, naturalnych i sztucznych włókien mineralnych i nanocząstek.

W Zakładzie prowadzone są prace badawcze obejmujące:
 - opracowywanie, nowelizowanie oraz weryfikowanie metod pomiaru i oceny narażenia na ww. czynniki fizyczne w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
 - badanie skutków biologicznych ww. czynników fizycznych dla celów poznawczych i ustalania lub weryfikacji NDN (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń) i NDS (Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń).

Przygotowywane są również ekspertyzy i opinie oraz udzielane konsultacje w sprawach spornych dotyczących narażenia zawodowego i zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania, a także orzeczenia z zakresu ochrony przed ww. czynnikami fizycznymi na zlecenie zainteresowanych instytucji i urzędów.


Zakład wykonuje badania w taki sposób, aby były spełnione wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zaspokojone potrzeby klienta, organów stanowiących i jednostki akredytującej. System zarządzania obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie Zakładu oraz w miejscach poza jego stałą siedzibą podczas pobierania próbek i wykonywania pomiarów u klienta.

OFERTA

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA RESPIRABILNYCH WŁÓKIEN AZBESTU I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN MINERALNYCH

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY

BADANIE BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POMIARÓW DRGAŃ OGÓLNYCH i MIEJSCOWYCH W ŚRODOWISKU PRACY

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP