Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

Kierownik: dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP
tel.: 42 631 45 22
faks: 42 631 45 47
e-mail:
Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl


W skład Zakładu Zagrożeń Fizycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 - Pracownia Hałasu i Wibracji
 - Pracownia Aerozoli.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej w dziedzinie higieny pracy. Działalność Zakładu ma na celu ochronę zdrowia pracujących przed szkodliwym działaniem czynników fizycznych, takich jak: hałasu, hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne, aerozoli, w tym pyłów przemysłowych, naturalnych i sztucznych włókien mineralnych i nanocząstek.

W Zakładzie prowadzone są prace badawcze obejmujące:
 - opracowywanie, nowelizowanie oraz weryfikowanie metod pomiaru i oceny narażenia na ww. czynniki fizyczne w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
 - badanie skutków biologicznych ww. czynników fizycznych dla celów poznawczych i ustalania lub weryfikacji NDN (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń) i NDS (Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń).

Przygotowywane są również ekspertyzy i opinie oraz udzielane konsultacje w sprawach spornych dotyczących narażenia zawodowego i zapobiegania szkodliwym następstwom takiego działania, a także orzeczenia z zakresu ochrony przed ww. czynnikami fizycznymi na zlecenie zainteresowanych instytucji i urzędów.

Zakład dysponuje nowoczesnym wyposażeniem badawczo-pomiarowym, umożliwiającym pobieranie próbek powietrza, przeprowadzanie pomiarów i higienicznej oceny narażenia na ww. czynniki fizyczne w środowisku.

Działalność dydaktyczna Zakładu dotyczy organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych w zakresie nauczania specjalistów w dziedzinie higieny pracy i pracowników laboratoriów badania środowiska pracy.

Pracownicy naukowi Zakładu są autorami licznych prac naukowo-badawczych publikowanych w rozmaitych czasopismach krajowych i zagranicznych lub wydawanych w postaci podręczników, poradników, wytycznych, itp. oraz organizują konferencje z zakresu problematyki oceny zagrożeń fizycznych i uczestniczą w pracach prowadzonych w komisjach problemowych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym i innych instytucjach naukowo-badawczych.

Zakład wykonuje badania w taki sposób, aby były spełnione wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zaspokojone potrzeby klienta, organów stanowiących i jednostki akredytującej. System zarządzania obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie Zakładu oraz w miejscach poza jego stałą siedzibą podczas pobierania próbek i wykonywania pomiarów u klienta.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP