Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Dobra Praktyka Wytwarzania


LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WETERYNARYJNYCH
W SYSTEMIE JAKOŚCI GMP

Kierownik: dr Joanna Piasecka-Zelga
tel.: 42 631 46 53                                     
faks: 42 631 46 24

e-mail: Joanna.Zelga@imp.lodz.pl

         
              
 

Laboratorium posiada CERTYFIKAT GMP i ZEZWOLENIE GIF wydane na podstawie Inspekcji przeprowadzonej zgodnie z Art. 111(5) Dyrektywy 2001/83/EC z późn. zm. przez Organ Kompetentny, GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY.

Działalność usługowo-badawcza:

Badania produktów leczniczych i surowców do ich produkcji, produktów weterynaryjnych i wyrobów medycznych w Systemie Jakości Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP):
 - badanie pirogenności,
 - toksyczność właściwa,
 - toksyczność układowa,
 - hemoliza,
 - działanie drażniące na skórę,
 - działanie uczulające na skórę,
 - reaktywność śródskórna,
 - badanie jałowości wyrobów medycznych,
 - badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów medycznych,
 - badania chemiczne wyrobów medycznych,
 - zanieczyszczenie cząstkami wyrobów medycznych.

Badania produktów leczniczych i wyrobów medycznych wykonywane są po uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej Nr 9 w Łodzi.

Działalność szkoleniowa:

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP, przeprowadza cyklicznie szkolenia, na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 628) oraz za ZA ZGODĄ Lokalnej Komisji Etycznej Nr 9 do spraw doświadczeń na zwierzętach w Łodzi, Uchwała Nr 65/ŁD04/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.,
w następujących kategoriach, dla:
 - osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie i uzyskanie Licencji oznaczonej „P”
 - osób wykonujących procedury i uzyskanie Licencji oznaczonej „W”
 - osób uczestniczących w wykonywaniu procedur i uzyskanie Licencji oznaczonej „Ucz”
 - osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach i uzyskanie Licencji oznaczonej „U”
 - osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i uzyskanie Licencji oznaczonej „O”
 - osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz dobrostanem tych zwierząt i uzyskanie Licencji oznaczonej „N”

Formularz zapisu i wszelkie informacje, znajdują się pod adresem: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/edu_courses/courses0/kursy_dla_eksperymentatorow/

Ponadto szkolimy również:
 - studentów biotechnologii Politechniki Łódzkiej, biologii Uniwersytetu Łódzkiego i biotechnologii medycznej Uniwersytetu Medycznego
 - stażystów
 - staż zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi w ramach Poddziałania 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działalność naukowo-rozwojowa:

W ramach rozwoju naukowego, Laboratorium realizuje projekty, mające na celu wprowadzanie na rynek Polski, jak i międzynarodowy, nowoczesnych materiałów medycznych. Najważniejszym aspektem badań wykonywanych w ramach projektów i grantów jest ocena biokompatybilności, biozgodności, stabilności długoczasowej, jak również brak działania toksycznego i hemolitycznego.

Zwierzęta laboratoryjne:
Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP, W oparciu o Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, jest zamieszczone w wykazach:
 - dostawców zwierząt doświadczalnych (pozycja 0002)
 -jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych (pozycja 0047)
 - jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (pozycja 072)
Materiał genetyczny w hodowli własnej IMP, jest od ponad 50 lat monitorowany, dla poszczególnych szczepów i stad, dostępnych w sprzedaży:
 - myszy szczepu wsobnego: BALB/cJ/Han/IMP; C3H/He/Han/IMP; C57Bl/6J/Han/IMP; CBA/CA,
 - myszy stada niekrewniaczego: Imp:Balb/c,
 - myszy hybrydy międzyszczepowe: B6C3/IMP; C57BL/6j/Han/BALB/cJ/Han/IMP,
 - szczur szczep wsobny: Wag/Rij/Hsd/IMP,
 - szczur stado nie krewniacze: Imp:WIST,
 -szczur model specjalny: Imp: EPI F; IMP/EPIL,
 - świnka morska stado nie krewniacze: Imp:D-H,
 - królik biało-nowozelandzki Imp:BN,

Szczepy wsobne (inbred), stada niekrewniacze (outbred) i specjalne modele doświadczalne (model padaczki szczurów i model mysiej astmy) zwierząt laboratoryjnych, utrzymywane są w  warunkach wysokiego standardu higienicznego. Nasze zwierzęta są idealne dla większości badań biomedycznych, a w szczególności długotrwałych badań toksykologicznych i farmakologicznych.

Zapytania ofertowe dotyczące zwierząt laboratoryjnych prosimy kierować na adres e-mail: joanna.szulc@imp.lodz.pl


Badania realizowane w ramach projektów:

PROJEKTU KLUCZOWEGO NR POIG.01.03.01-00-006/08-00
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRIORYTET 1 BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, DZIAŁANIE 1.3 WSPARCIE PROJEKTÓW B+R NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW, PODDZIAŁANIE 1.3.1 PROJEKTY ROZWOJOWE, NT.: „BARIEROWE MATERIAŁY NOWEJ GENERACJI CHRONIĄCE CZŁOWIEKA PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM ŚRODOWISKA”.

PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO NR NR05-0026-10/2010 PT. „OPRACOWANIE BEZŚCIEKOWEJ I NISKOTEMPERATUROWEJ TECHNOLOGII BIELENIA Z JEDNOCZESNĄ DEZYNFEKCJĄ WŁÓKIEN CELULOZOWYCH” WSPÓŁPRACA LABORATORIUM Z INSTYTUTEM WŁÓKIENNICTWA

KONSORCJUM POŁMEDIMP „NOWE BIOKOMPATYBILNE WARSTWY SI-DLC NA IMPLANTY KOSTNE”, AKRONIM SIMED REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANA PRZEZ NCBIR W RAMACH: PROGRAMU INNOTECH ŚCIEŻKA IN-TECH UMOWA NR: INNOTECH-K1/IN1/18/156542/NCBR/12, PROJEKT REALIZOWANY W LATACH 2012-2015

PROJEKT BADAWCZY WYKONYWANY WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM ALERGII ZAWODOWEJ I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY „OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW ZAPALENIA ALERGICZNEGO W DROGACH ODDECHOWYCH, INDUKOWANEGO PRZEZ ALERGENY O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ”

ZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP