Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


Badania wykonywane przez laboratorium:

Analiza jakościowa i ilościowa związków o charakterze lotnym:

 • alkohole (np. metanol, etanol, propanol, izopropanol)
 • aldehydy, ketony i estry (np. aceton, octan etylu)
 • substancje ropopochodne (np. heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny)
 • glikol etylenowy
 • związki cyjanowe
Oznaczanie substancji nieorganicznych:
 • analiza krwi oraz moczu w kierunku obecności jonów metali (np. rtęci, ołowiu, itp.)
Analiza jakościowa (wstępna) w kierunku obecności leków i narkotyków w zakresie podstawowym, z zastosowaniem testów immunochemicznych:
 • analiza moczu w kierunku obecności głównych grup narkotyków – opioidów, amfetaminy, kokainy, kannabinoli
 • analiza moczu w kierunku obecności leków – barbituranów, benzodiazepin, trójcyklicznych leków antydepresyjnych
Analiza ilościowa (w zależności od rodzaju leku), półilościowa bądź jakościowa w kierunku obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym:
 • leki nasenne (np. pochodne barbituranów itp.)
 • nienarkotyczne leki przeciwbólowe (np. aspiryna, paracetamol itp.)
 • leki psychotropowe – neuroleptyki, antydepresanty, przeciwlękowe (np. fenotiazyny, benzodiazepiny, itp.)
 • leki przeciwpadaczkowe
 • doustne leki przeciwcukrzycowe
Analizy specjalne:
 • oznaczenie hemoglobiny tlenkowęglowej (jako narażenie na tlenek węgla)
 • oznaczenie methemoglobiny we krwi
 • oznaczenie acetylocholinesterazy (ACHE)
 • oznaczenie wolnej hemoglobiny
 • oznaczenie hemoglobiny we krwi
 • oznaczenie hematokrytu we krwi
Laboratorium świadczy usługi diagnostyczne przez całą dobę.

Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych na zasadach komercyjnych (odpłatnie) WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU.

Informacja telefoniczna:  (42) 63 14 795 lub (42) 63 14 796.
Wzór skierowania do Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej

Cennik dla kontrahentów z umową
Cennik dla kontrahentów bez umowy

Uzyskanie przez Laboratorium certyfikaty stanowią potwierdzenie, że posiadamy wdrożone systemy mające na celu uzyskanie rzetelnych wyników:

Certyfikat z uczestnictwa z kontroli jakości z immunochemii
Certyfikat z uczestnictwa z kontroli jakości z metali ciężkich w moczu
Certyfikat z uczestnictwa z kontroli jakości z metali ciężkich w surowicy
Certyfikat z uczestnictwa z kontroli jakości z metali ciężkich we krwi
Certyfikat z uczestnictwa z kontroli jakości z parametrów krytycznych - RKZNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP