Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ

Kierownik: dr Anna Piekarska-Wijatkowska
tel.: 42 631 47 24/25
e-mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl

+48 42 631 47 24 lub 25 (8.00 - 15.00)

Centrum Informacji Toksykologicznej, działające w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, powołano zgodnie z instrukcją nr 2/67 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1967 r.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • udzielanie informacji dotyczących ostrych zatruć pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym,
  • analizowanie przyczyn zatruć w makroregionie łódzkim w oparciu o dane z Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
  • stałe uzupełnianie i aktualizowanie własnej, autorskiej bazy danych ITOX, zawierającej karty związków chemicznych, leków, narkotyków, roślin i grzybów oraz karty preparatów chemicznych
  • udostępnianie danych o produkcie kosmetycznym lekarzom i lekarzom stomatologom wyłącznie w celu prowadzenia leczenia (art. 18.1 Ustawy o produktach kosmetycznych z dn. 04.10.2018),
  • usługa „telefon alarmowy” dotycząca umieszczania w Karcie Charakterystyki danych służb powiadamianych w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

OFERTA

TELEFON ALARMOWY


Więcej informacji

Informacje o produkcie kosmetycznym

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP