Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowy sysytem informowania o Kosmetykach


CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ

Kierownik: dr Anna Piekarska-Wijatkowska
tel.: 42 631 47 24/25
e-mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl

+48 42 631 47 24 lub 25 (8.00 - 15.00)

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Centrum Informacji Toksykologicznej, działające w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, powołano zgodnie z instrukcją nr 2/67 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1967 r.

Zakres zadań obecnie realizowanych przez Centrum obejmuje:

– udostępnianie informacji o produkcie kosmetycznym lekarzom i lekarzom stomatologom wyłącznie w celu prowadzenia leczenia (art. 18.1 Ustawy o produktach kosmetycznych z dn. 04.10.2018),
– udzielanie telefonicznych konsultacji dotyczących ostrych zatruć pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym,
– analizowanie przyczyn zatruć w makroregionie łódzkim w oparciu o dane z Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
– stałe uzupełnianie i aktualizowanie własnej, autorskiej bazy danych ITOX, zawierającej następujace rodzaje dokumentów:

  • karty związków chemicznych, leków, narkotyków, roślin i grzybów, z uwzględnieniem: synonimów, własności fizykochemicznych, postaci, zastosowania, normatywów higienicznych, działania toksycznego i objawów zatrucia, pomocy przedlekarskiej i postępowania lekarskiego w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci,
  • karty preparatów chemicznych, zawierające: nazwę handlową preparatu, nazwę i adres producenta, skład chemiczny, własności fizykochemiczne(m. in. postać i barwę preparatu), informacje dotyczące zastosowania, opakowania, klasyfikacji toksyczności (w przypadku pestycydów).
    Obecnie baza ITOX zawiera ponad 40 000 dokumentów oraz około 400 000 haseł wyszukiwawczych.

– udzielanie informacji dotyczących umieszczania w Karcie Charakterystyki numeru telefonu alarmowego.


TELEFON ALARMOWY


Uprzejmie informujemy, że Instytut Medycyny Pracy w Łodzi udostępnia numer telefonu alarmowego, zgodnie z artykułem 31 ust. 1, załącznik II rozporządzenia REACH*.
Wypełniając wskazania powyższego przepisu w punkcie 1.4 Karty Charakterystyki należy podać dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach.
Pod numerem alarmowym udostępnianym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (numer do Oddziału Toksykologii) można uzyskać przez całą dobę informacje dotyczace diagnostyki i leczenia zatruć substancjami oraz mieszaninami, dla których dostarczono kartę charakterystyki.

Warunkiem uzyskania zgody na umieszczanie numeru alarmowego jest przesłanie:
– elektronicznej wersji w języku polskim kart charakterystyki substancji i mieszanin, w których zamierzają Państwo umieścić numer alarmowy,
– oficjalnego zamówienia z potwierdzeniem ceny, akceptacją warunków abonamentu oraz dopiskiem: „Zobowiązujemy się do zapłacenia należności po otrzymaniu faktury”,
– danych niezbędnych do wystawienia faktury: nazwa, adres firmy, numer NIP.

Powyższe informacje prosimy przesyłać na adres:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Centrum Informacji Toksykologicznej
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

lub mailowo: alarm@imp.lodz.pl

Szczegółowe informacje nt. usługi "Telefon alarmowy" można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonu: +48 42 631 47 24 lub 25 w godzinach 8.00 - 15.00.


Na koszt umieszczenia numeru alarmowego w karcie charakterystyki dla jednego produktu składa się:
– opłata jednorazowa w wysokości 50 zł (+VAT) za wprowadzenie do bazy karty charakterystyki; oplata będzie regulowana przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą,
– abonament roczny w wysokości 15 zł (+VAT) za gotowość do udzielania konsultacji medycznej za każdy następny rok kalendarzowy. Abonament będzie regulowany przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą w pierwszym kwartale każdego kolejnego roku.


Oficjalna zgoda na korzystanie z numeru alarmowego z wyszczególnieniem produktów przesyłana jest wraz z fakturą.

UWAGA!
Zmiana składu chemicznego danego produktu spowoduje konieczność ponownego uzyskania zgody na umieszczenie numeru alarmowego w karcie charakterystyki.

*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.05.2010, s. 1-43) oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 
Informacje o produkcie kosmetycznym


OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP