Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


KLINIKA TOKSYKOLOGII

Kierownik: dr hab. Anna  Krakowiak prof. IMP
e-mail: Anna.Krakowiak@imp.lodz.pl

Sekretariat: tel./fax: 42 631 47 53
e-mail: Ewa.Grabowska@imp.lodz.pl

Pokój lekarski: tel.: 42 631 47 67
kom.: +48 602 399 032

Izba Przyjęć: tel.: 42 631 47 54

W skład Kliniki Toksykologii wchodzą:  Oddział Toksykologii, Poradnia Toksykologiczna, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Centrum Informacji Toksykologicznej

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Działalność Kliniki Toksykologii w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej dotyczy:

 • badań charakteru zmian i tendencji zachodzących w zakresie częstości, uwarunkowań i przyczyn ostrych zatruć zarówno w aglomeracji łódzkiej, jak i w skali całego kraju;
 • analizy rozpowszechnienia, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczeniu ostrych zatruć substancjami psychoaktywnymi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych (NSP), czyli tzw. dopalaczy;
 • badania czynników rokowniczych w zatruciach ostrych ksenobiotykami.


Klinika realizuje też zadania z zakresu:
Prowadzenie działalności usługowej:

 • diagnostycznej i terapeutycznej w zakresie ostrych zatruć z terenu Łodzi i województw sąsiadujących;
 • zapewnienie telefonicznej informacji toksykologicznej;
 • oferowanie usługi „Telefon alarmowy”;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleniowej;

Działalności organizacyjnej, polegającej między innymi na:

 • współpracy z innymi podmiotami działalności leczniczej, stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami w zakresie: działalności diagnostyczno-terapeutycznej ostrych zatruć, realizacji zadań naukowo-badawczych i szkoleniowych w dziedzinie toksykologii klinicznej;
 • opracowaniu materiałów szkoleniowych dotyczących problematyki ostrych zatruć;
 • prowadzeniu szkoleń lekarzy i innych profesjonalistów związanych z tematyką ostrych zatruć;
 • prowadzeniu działalności opiniotwórczej dla potrzeb sądów i prokuratury;
 • uczestnictwu w komisjach, zespołach ekspertów, zespołach biegłych sądowych oraz recenzowaniu prac naukowych w dziedzinie toksykologii;
 • tworzeniu bazy danych substancji toksycznych ITOX;


OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP