Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Epidemiologii | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Świątkowska prof. IMP
tel.: 42 631 45 66

e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
                             

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera jest jedyną w kraju placówką naukową zajmującą się kompleksowo od kilkudziesięciu lat problematyką azbestową, począwszy w latach 60-tych od badań eksperymentalnych nad biologicznym działaniem włókien azbestu, pomiarami stężeń włókien w powietrzu i oceną narażenia zawodowego do aktualnie prowadzonych analiz zagrożeń i skutków zdrowotnych oraz oceny ryzyka dla zdrowia wynikającego zarówno
z ekspozycji zawodowej jak i środowiskowej.

Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem został utworzony w strukturze organizacyjnej Instytutu decyzją Dyrektora i Rady Naukowej w 2004 roku. Ośrodek ma status placówki naukowej. Podstawą wydzielenia w Instytucie zespołu ds. zagrożeń zdrowotnych związanych z azbestem była wiedza ekspercka i dorobek naukowy pracowników w tej dziedzinie. Ostatnia monografia pt.: „Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postepowania z azbestem” jest unikatową na polskim rynku pozycją ze w względu na kompleksowe ujęcie problemu i przedstawienie analizy sytuacji w zakresie azbestu w naszym kraju oraz interesujące wnioski w większości oparte na bogatym doświadczeniu autorów. Wydawnictwo otrzymało nagrodę Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych i zostało uznane za monografię wybitną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Druk i dystrybucja książki została sfinansowana w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Obszarem działalności Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem jest prowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu czynników szkodliwych na zdrowie populacji, w szczególności powodowanych ekspozycją na pył azbestu oraz koordynacja ogólnopolskiego programu badań specjalistycznych pracowników w przeszłości narażonych na pył azbestu – Programu Amiantus, a także współpraca z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem w projektach dotyczących uwarunkowań nowotworów złośliwych. Ośrodek prowadzi także działania informacyjne i upowszechniające wiedzę na temat skutków zdrowotnych i zagrożeń populacji Polski związanych z ekspozycją zawodową i środowiskową na pył azbestu, a także zasad bezpieczeństwa pracy
z azbestem.

Na potrzeby Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przesyła corocznie informacje nt. zadań podejmowanych w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu przebadanych w programie badań profilaktycznych Amiantus oraz liczby stwierdzonych chorób zawodowych spowodowanych narażeniem na pył azbestu w Polsce.

OFERTA

Więcej informacji: 

Ekspertyzy
Sprawozdanie
Skutki zdrowotne działania azbestu
Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce
Program "Amiantus"
Szkolenia i seminaria
Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia
Działalność informacyjna
Publikacje

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP