Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Epidemiologii | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z AzbestemDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
 
 
 


Kierownik:
prof. dr hab. Wojciech Hanke
tel./faks: 42 631 45 64, 42 631 45 62
e-mail: chozaw@imp.lodz.pl

                                     

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


Centralny Rejestr Chorób Zawodowych monitoruje,analizuje i ocenia zapadalność na choroby zawodowe poprzez gromadzenie i weryfikację wszystkich przypadków w kraju. Celem praktycznym jest wskazywanie najczęściej występujących patologii zawodowych, działów i sektorów gospodarki oraz obszarów administracyjnych o najwyższym zagrożeniu chorobami zawodowymi w celu rekomendowania niezbędnych działań prewencyjnych.
Badanie ma charakter ciągły i wyczerpujący. Materiał do analiz stanowią przypadki chorób zawodowych obligatoryjnie zgłaszane do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Dokumentem źródłowym jest Karta stwierdzenia choroby zawodowej, w której zawarte są m.in. dane dotyczące rozpoznanej choroby, stażu pracy, zawodu, czynników narażenia, płci i wieku osoby, u której stwierdzono chorobę zawodową.
Obowiązek realizacji zadania wynika z artykułu 237 § 4 ustawy Kodeks Pracy, który nakłada na Ministerstwo Zdrowia obowiązek określenia sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków, a także obliguje do utworzenia i prowadzenia ogólnopolskiego rejestru tych chorób. Wykonaniem powyższej delegacji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1379).

Powyższe akty prawne obligują Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi do utworzenia i prowadzenia Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dane o chorobach zawodowych stwierdzanych corocznie w kraju prowadzi od 1971 roku. Utworzony bank danych zawiera obecnie ponad 324  tysięcy przypadków. W 1999 roku bank danych o chorobach zawodowych został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 000123 pod nazwą Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.

Prowadzenie monitoringu i analiz występowania chorób zawodowych w Polsce zgodne jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dane o chorobach zawodowych w Polsce przekazywane są do Eurostatu poczynając od zbioru za rok 2003.
Corocznie wydawane jest opracowanie „Choroby zawodowe w Polsce ...” zawierające aktualne dane o zapadalności z uwzględnieniem jednostek chorobowych, wieku i płci, czynników przyczynowych, długości trwania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, rodzaju działalności (wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności) i zawodów oraz podziału administracyjnego kraju.

Informacje o zapadalności na choroby zawodowe przesyłane są między innymi do: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

 

Zadanie prowadzenia Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych, finansowane jest ze środków Narodowego Programu zdrowia na lata 2016-2020. Kierownikiem zadania jest dr hab. n. med. Beata Światkowska prof IMP.
 


Więcej informacji:

Choroby zawodowe w Polsce w 2019 roku
Dane o zapadalności na choroby zawodowe
Definicja choroby zawodowej
Wykaz chorób zawodowych
Procedura orzecznicza dotycząca chorób zawodowych
Rys historyczny
PublikacjeNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP