Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Epidemiologii | Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Dzieci | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem


ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 60
faks: 42 631 45 62
e-mail: Wojciech.Hanke@imp.lodz.pl


W skład zakładu wchodzą: Pracownia Epidemiologii, Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Dzieci, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Do głównych zadań Zakładu w tym zakresie należy inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań epidemiologicznych dotyczących wpływu czynników środowiskowych, zarówno zawodowych jak i pozazawodowych, na stan zdrowia wybranych populacji. Te wielokierunkowe badania w szczególności obejmują:
– ocenę odległych skutków zdrowotnych wśród osób narażonych na czynniki szkodliwe ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych wraz z analizą ryzyka choroby nowotworowej,
– analizę epidemiologiczną zawodowych, środowiskowych i genetycznych uwarunkowań nowotworów złośliwych,
– opracowanie matematycznych metod modelowania ryzyka dla zdrowia powodowanego działaniem czynników szkodliwych,
– analizę zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej na podstawie danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych,
– ocenę zagrożenia i ryzyka zdrowotnego oraz analizę skutków zdrowotnych powodowanych ekspozycją zawodową i środowiskową na pył azbestu,
– ocenę społeczno-zawodowych czynników ryzyka zaburzeń reprodukcji, wpływu czynników zawodowych i środowiskowych na przebieg i wynik ciąży, a zwłaszcza występowanie małej masy urodzeniowej noworodka,
– ocenę skuteczności prowadzenia programów profilaktycznych u kobiet w ciąży.


OFERTA

Więcej informacji

Działalność w zakresie rejestrów i baz danych
Działalność szkoleniowo-edukacyjna
Współpraca międzynarodowa

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP