Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Epidemiologii | Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Dzieci | Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Historia zakładu


ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 60
faks: 42 631 45 62
e-mail:  Wojciech.Hanke@imp.lodz.pl


Zakład Epidemiologii Środowiskowej zatrudnia 17 osób, w tym 4 samodzielnych pracowników nauki, tworząc wielodyscyplinarny zespół mogący sprostać wymaganiom ciągle rozwijającej się epidemiologii.

Działalność badawcza

Do głównych zadań Zakładu w tym zakresie należy inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań epidemiologicznych dotyczących wpływu czynników środowiskowych, zarówno zawodowych jak i pozazawodowych, na stan zdrowia wybranych populacji. Te wielokierunkowe badania w szczególności obejmują:
– ocenę odległych skutków zdrowotnych wśród osób narażonych na czynniki szkodliwe ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych wraz z analizą ryzyka choroby nowotworowej,
– analizę epidemiologiczną zawodowych, środowiskowych i genetycznych uwarunkowań nowotworów złośliwych,
– opracowanie matematycznych metod modelowania ryzyka dla zdrowia powodowanego działaniem czynników szkodliwych,
– analizę zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej na podstawie danych Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych,
– ocenę zagrożenia i ryzyka zdrowotnego oraz analizę skutków zdrowotnych powodowanych ekspozycją zawodową i środowiskową na pył azbestu,
– ocenę społeczno-zawodowych czynników ryzyka zaburzeń reprodukcji, wpływu czynników zawodowych i środowiskowych na przebieg i wynik ciąży, a zwłaszcza występowanie małej masy urodzeniowej noworodka,
– ocenę skuteczności prowadzenia programów profilaktycznych u kobiet w ciąży.

Działalność w zakresie rejestrów i baz danych:

– od 1971 roku w Zakładzie prowadzona jest baza danych o chorobach zawodowych przekształcona w 1999 roku w Centralny Rejestr Chorób Zawodowych,
– prowadzony jest rejestr pracowników narażonych na pył azbestu,
– utworzone zostały bazy - matryce zawodowo-ekspozycyjne m. in. pracowników przemysłu gumowego oraz przetwórstwa azbestu.


Działalność koordynacyjna

Zakład Epidemiologii Środowiskowej jest ośrodkiem koordynującym ogólnopolski program badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce - program “Amiantus” sprawując nadzór organizacyjny i merytoryczny nad badaniami prowadzonymi z mocy Ustawy z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest na terenie całego kraju.

Działalność ekspertyzowa

W ramach działalności Zakładu opracowywane są ekspertyzy dotyczące wpływu środowiskowych i zawodowych narażeń na zdrowie populacji i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z tymi narażeniami.

Działalność szkoleniowo-edukacyjna

Zakład Epidemiologii Środowiskowej zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną w zakresie epidemiologii i profilaktyki zdrowotnej. W ramach tej działalności prowadzone są akcje informacyjno-edukacyjne oraz organizowane są szkolenia i konferencje naukowe obejmujące upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe występujące w środowisku życia i pracy człowieka.

Współpraca międzynarodowa

Zakład uczestniczy w projektach międzynarodowych aktywnie współpracując z: International Agency for Research on Cancer, Lyon (Francja), National Cancer Institute, Bethesda (USA), The State University of New York, Albany (USA), The University of Iowa (USA), Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht (Holandia) oraz z EUROSTATEM.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP