Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


DZIAŁ ZARZĄDZANIA WIEDZĄ


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dział Zarządzania Wiedzą prowadzi działalność, która służy dokumentacji, upowszechnianiu i promowaniu wiedzy związanej z medycyną pracy i zdrowiem środowiskowym. Efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Instytutu jako ośrodka o istotnym potencjale badawczym. Zadania Działu:

– tworzenie specjalistycznej bazy wiedzy (generowanej na podstawie badań naukowych prowadzonych w Instytucie i źródeł zewnętrznych),
– kreowanie polityki wizerunkowej Instytutu w zakresie opracowania i aktualizacji stron internetowych oraz kontaktu z mediami,
– ewaluacja dorobku naukowego na potrzeby Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
a także do oceny indywidualnego dorobku pracowników,
–  opracowanie materiałów sprawozdawczych, w tym sprawozdania z działalności Instytutu i ankiety jednostki stanowiącej podstawę oceny parametrycznej,
realizacja usług informacyjnych, takich jak tworzenie i administrowanie instytutowych baz danych, tworzenie i administrowanie repozytorium, elektroniczne dostarczanie publikacji naukowych z innych bibliotek (polskich i zagranicznych), obsługa czytelników
w zakresie udzielania informacji naukowej i udostępniania zbiorów, aktualizacja centralnych katalogów książek i czasopism, opracowanie bibliografii publikacji pracowników Instytutu, opracowanie zestawień tematycznych, dokumentacja
i rozpowszechnianie publikacji WHO w ramach działalności w Centrum Dokumentacji WHO,

– organizowanie i przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia:

    - Komisji ds. oceny wykonywania planu naukowego Rady Naukowej Instytutu,
    - Komisji ds. oceny aktywności publikacyjnej i przyznawania premii za publikacje naukowe

      oraz określenia zasad premiowania za te publikacje,
 
    - Komisji Bioetycznej.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP