Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


DZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Kierownik: mgr Anna Kowalska
tel.: 42 631 49 60
e-mail: anna.kowalska@imp.lodz.pl

Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów i prac B+R, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, także w roli lidera.
Obecnie w IMP realizowanych jest ponad 30 projektów krajowych i międzynarodowych, z czego 1/3 to projekty FP7, Horyzont 2020, Interreg, EIT HEALTH, WHO,Erasmus+ i inne międzynarodowe.
Realizujemy także projekty z funduszy strukturalnych UE tj. dofinansowane ze środków POPC obejmujące prace takie jak: wdrożenie narzędzi informatycznych takich jak Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym oraz Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Oraz finansowane przez ministerstwa i agencje narodowe takie jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED, PROGRAM WIELOLETNI CIOP) oraz NCN ( wachlarz projektów z niemal wszystkich dostępnych programów) oraz Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursów Narodowego Programu Zdrowia NPZ, Amiantus, Dane Statystyczne i z innych funduszy i programów celowych.
W poprzednich latach IMP realizował projekty także: z FP6,FP7,Polsko-Norweskiego Mechanizmu finansowego, POIG, POKL, PBS3, Programu Innowacje społeczne. Znacząco wzbogacał także swoją infrastrukturę badawczą dzięki pozyskanym subwencjom i dotacjom celowym.
 
Realizowane w IMP projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie efektów w praktyce lub te o szczególnym wymiarze społecznym stały się często bazą dla dalszych działań komercyjnych Instytutu.
 
IMP szeroko współpracuje także z otoczeniem gospodarczym wykonując prace na zlecenie i we współpracy z przemysłem i instytucjami sektora zdrowia, co roku realizując ponad 100 umów z przemysłem, placówkami prowadzącymi działalność medyczną oraz badania dozymetryczne.
W tej współpracy IMP często wykorzystuje autorskie rozwiązania i modele, prototypy i stanowiska badawcze, które zostały opracowane w ramach zrealizowanych prac i projektów B+R, świadczy usługi na bazie wyników prac B+R uzyskanych w projektach aplikacyjnych, stosuje więc wyniki prac B+R w działalności gospodarczej, tworząc w ten sposób swoją przewagę konkurencyjną na rynku.
 
Szczegółowa oferta naukowa i usługowa Instytutu opisana została przez poszczególne jednostki IMP

Zapraszamy do współpracy.
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– wsparcie organizacyjne i techniczne dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrekcji w zakresie przygotowania,opracowania dokumentacji prac badawczych finansowanych z różnych źródeł,  przygotowania wniosków aplikacyjnych, udziału w negocjacjach umów dotyczących poziomu finansowania, terminowego przygotowania raportów z zarządzania projektem oraz odpowiedzialności za terminowe przesyłanie raportów merytorycznych oraz finansowych, końcowego rozliczenia projektów, bieżącej współpracy z instytucjami zarządzającymi źródłami finansowania w porozumieniu z Działem Finansowo-księgowym;
– opracowywanie: planu działalności naukowej, planu zadaniowo-finansowego zgodnie z zasadami realizacji i finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu; kosztorysów prac naukowo-badawczych; materiałów sprawozdawczych,analiz dotyczących działalności naukowej Instytutu;
– prowadzenie: uzgodnień pod względem formalnoprawnym, finansowym i planistycznym spraw związanych z zawieraniem umów dotyczących realizacji prac badawczych i usługowych;pełnej dokumentacji związanej z tematami realizowanymi w ramach planu działalności naukowej, prac badawczo-ekspertyzowych oraz różnych form kształcenia; rozliczania czasu pracy pracowników naukowo-badawczych oraz inżynieryjno-technicznych wynikających z zadań ujętych w planie działalności naukowej oraz zleceń badawczo-ekspertyzowych;
– nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i firmami o wiodącym znaczeniu w zakresie opracowania i implementacji nowych metod badawczych, innowacyjnych rozwiązań dla nauki;
– prowadzenie szeroko rozumianej działalności marketingowej i promocyjnej oferty Instytutu.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP