Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


ZGŁASZANIE CIĘŻKICH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH  SPOWODOWANYCH UŻYCIEM PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia, został ustanowiony ośrodkiem administrującym Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych (Dz. U. z dn. 22.02.2019, poz. 350).

Administratorem Systemu i administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny.
W Systemie przetwarza się dane o ciężkich działaniach niepożądanych zgłoszone zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Zgłoszenie dokonane przez użytkownika końcowego (konsumenta) powinno zawierać obowiązkowe dane:

  • nazwę oraz numer partii produktu kosmetycznego, którego stosowanie mogło spowodować ciężkie działanie niepożądane,
  • dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, wiek, wykonywany zawód (jeśli jest związany ze stosowaniem tego produktu), dane teleadresowe,
  • opis ciężkiego działania niepożądanego oraz, jeśli jest to uzasadnione, inne informacje dotyczące stanu zdrowia.

Do pobrania: formularz zgłoszenia

Zgłoszenie dokonane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę wykonującą zawód medyczny w tym podmiocie zawiera:

  • nazwę oraz numer partii produktu kosmetycznego, którego stosowanie mogło spowodować ciężkie działanie niepożądane,
  • opis ciężkiego działania niepożądanego,
  • wiek i wykonywany przez użytkownika końcowego zawód, jeśli jest związany ze stosowaniem tego produktu kosmetycznego.

Do pobrania: formularz zgłoszenia

Zgłoszenie dokonane przez osobę odpowiedzialną/dystrybutora zawiera informacje określone w rozporządzeniu nr 1223/2009.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13251/attachments/3/translations


Adresy, na które należy przesyłać zgłoszenia:


Instytut Medycyny Pracy
System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź

mail: rejestrsue@imp.lodz.pl

Numery telefonów kontaktowych: 42 63 14 724 lub 725


WAŻNE:

  • działanie niepożądane oznacza niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania produktu kosmetycznego
  • ciężkie działanie niepożądane oznacza działanie niepożądane, które powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon
  • użytkownik końcowy oznacza konsumenta lub osobę wykorzystującą dany produkt kosmetyczny w ramach działalności zawodowej


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP