Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

 


             

 


Dane o zapadalności

Analiza zapadalności na choroby zawodowe przeprowadzana  jest na  podstawie informacji zawartych w indywidualnych „Kartach stwierdzenia choroby zawodowej” przesyłanych obligatoryjnie przez stacje sanitarno–epidemiologiczne z całego kraju do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych IMP w Łodzi. Zapadalność przedstawiono w liczbach bezwzględnych stwierdzonych przypadków oraz we współczynnikach zapadalności obliczanych w stosunku do liczby osób pracujących lub zatrudnionych.

Według kryteriów przyjętych przez GUS (Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 r. GUS, Warszawa 2018 r.) dane o zatrudnionych dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, mianowania, powołania). Obejmują one pracowników pełnozatrudnionych, łącznie z sezonowymi i dorywczo zatrudnionymi, oraz niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy. W liczbie pracujących uwzględnia się także właścicieli i współwłaścicieli, agentów, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchownych, osoby pracujące w fundacjach, stowarzyszeniach. Do liczby osób pracujących w rolnictwie wliczeni są pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych, właściciele zwierząt gospodarskich, pracujący w obsłudze rolnictwa, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin).

Z powyższych definicji wynika, że liczba pracujących jest większa niż liczba zatrudnionych. Do obliczenia współczynników przyjęte zostały najświeższe dostępne dane tj. za rok 2017. Liczba pracujących wynosiła wtedy 15710,8 tys. a zatrudnionych 11580,8 tys.
Specyfika gospodarki narodowej powoduje, że w niektórych działach (np. górnictwo) liczby zatrudnionych pracujących są zbliżone, a w innych (np. rolnictwo) liczebność tych kategorii bardzo się różni.
 

 
 
 
 


 
 

 
 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP