Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O rejestrze | Dane o zapadalności | Definicja choroby | Wykaz chorób | Procedura orzekania | Rys historyczny | Publikacje

Dane o zapadalności

Analiza zapadalności na choroby zawodowe przeprowadzana  jest na  podstawie informacji zawartych w indywidualnych „Kartach stwierdzenia choroby zawodowej” przesyłanych obligatoryjnie przez stacje sanitarno–epidemiologiczne z całego kraju do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych IMP w Łodzi. Zapadalność przedstawiono w liczbach bezwzględnych stwierdzonych przypadków oraz we współczynnikach zapadalności obliczanych w stosunku do liczby osób pracujących lub zatrudnionych.

Według kryteriów przyjętych przez GUS (Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 r. GUS, Warszawa 2017 r.) dane o zatrudnionych dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, mianowania, powołania). Obejmują one pracowników pełnozatrudnionych, łącznie z sezonowymi i dorywczo zatrudnionymi, oraz niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy. W liczbie pracujących uwzględnia się także właścicieli i współwłaścicieli, agentów, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchownych, osoby pracujące w fundacjach, stowarzyszeniach. Do liczby osób pracujących w rolnictwie wliczeni są pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych, właściciele zwierząt gospodarskich, pracujący w obsłudze rolnictwa, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin).

Z powyższych definicji wynika, że liczba pracujących jest większa niż liczba zatrudnionych. Do obliczenia współczynników przyjęte zostały najświeższe dostępne dane tj. za rok 2016. Liczba pracujących wynosiła wtedy 15293,3 tys. a zatrudnionych 11249,7 tys.
Specyfika gospodarki narodowej powoduje, że w niektórych działach (np. górnictwo) liczby zatrudnionych pracujących są zbliżone, a w innych (np. rolnictwo) liczebność tych kategorii bardzo się różni.

Tabela 1. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2001–2017

Źródło: Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, N. Szeszenia-Dąbrowska, Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2018
 

Tabela 2. Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r. według jednostek chorobowych

  Źródło: Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, N. Szeszenia-Dąbrowska, Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2018

Tabela 3. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2016–2017 według województw

   Źródło: Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, N. Szeszenia-Dąbrowska, Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2018

Tabela 4. Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r. według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci

 

Źródło: Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, N. Szeszenia-Dąbrowska, Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2018


 
Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zawodowe w Polsce w 2017 r.

 


Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na pylice płuc w Polsce w 2017 r.

 

Terytorialne zróżnicowanie występowania ubytku słuchu uznanego za chorobę zawodową
w Polsce w 2017 r.
Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w Polsce w 2017 r.
 Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w opiece zdrowotnej
i pomocy społecznej w Polsce w 2017 r.

 Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby narządu głosu wśród pracujących w edukacji
w Polsce w 2017 r.

 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP