Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O rejestrze | Dane o zapadalności | Definicja choroby | Wykaz chorób | Procedura orzekania | Rys historyczny | Publikacje

Dane o zapadalności

Analiza zapadalności na choroby zawodowe przeprowadzana  jest na  podstawie informacji zawartych w indywidualnych „Kartach stwierdzenia choroby zawodowej” przesyłanych obligatoryjnie przez stacje sanitarno–epidemiologiczne z całego kraju do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych IMP w Łodzi. Zapadalność przedstawiono w liczbach  bezwzględnych stwierdzonych przypadków oraz we współczynnikach zapadalności obliczanych w stosunku do liczby osób pracujących lub zatrudnionych.

Według kryteriów przyjętych przez GUS (Pracujący w gospodarce narodowej 2014 r. GUS, Warszawa 2015), dane o zatrudnionych dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, mianowania, powołania). Obejmują one pracowników pełnozatrudnionych, łącznie z sezonowymi i dorywczo zatrudnionymi, oraz niepełnozatrudnionych w głównym miejscu pracy. W liczbie pracujących uwzględnia się także właścicieli i współwłaścicieli, agentów, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchownych, osoby pracujące w fundacjach, stowarzyszeniach. Do liczby osób pracujących w rolnictwie wliczeni są pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych, właściciele zwierząt gospodarskich, pracujący w obsłudze rolnictwa, członkowie spółdzielni produkcji rolniczej (łącznie
z pomagającymi członkami ich rodzin).

Z powyższych definicji wynika, że liczba pracujących jest większa niż liczba zatrudnionych. Do obliczenia współczynników przyjęte zostały najświeższe dostępne dane tj. za rok 2014. Liczba pracujących wynosiła wtedy 14563,4 tys. a zatrudnionych 10 665,7 tys.

Specyfika gospodarki narodowej powoduje, że w niektórych działach (np. górnictwo) liczby zatrudnionych pracujących są zbliżone, a w innych (np. rolnictwo) liczebność tych kategorii bardzo się różni.
 
Tabela 1. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2001–2015
 

Rok

Liczba przypadków

 

Współczynnik

 na 100 000 pracujących

Współczynnik

 na 100 000 zatrudnionych

ogółem

mężczyźni

kobiety

 

ogółem

mężczyźni

kobiety

ogółem

mężczyźni

kobiety

 

2001

6007

3516

2491

 

39,6

44,4

34,4

63,2

72,1

53,8

2002

4915

2972

1943

 

33,5

39,1

27,5

53,6

63,5

43,3

2003

4365

2654

1711

 

29,2

33,9

24,1

46,6

54,5

38,0

2004

3790

2306

1484

 

25,7

29,7

21,2

41,0

47,7

33,6

2005

3249

2021

1228

 

25,5

29,3

21,1

34,8

40,9

27,8

2006

3129

1855

1274

 

24,3

26,6

21,5

32,8

36,8

28,3

2007

3285

1889

1396

 

24,8

26,3

23,1

33,5

36,3

30,3

2008

3546

2075

1471

 

25,7

27,6

23,5

34,7

38,4

30,6

2009

3146

1906

1240

 

22,4

24,8

19,5

29,9

34,1

25,1

2010

2933

1990

943

 

21,3

26,6

15,0

28,3

36,4

19,2

2011

2562

1791

771

 

18,2

23,6

11,8

24,6

32,7

15,6

2012

2402

1601

801

 

16,9

20,9

12,2

23,0

29,2

16,2

2013

2214

1458

756

 

15,6

19,3

11,4

21,4

27,2

15,2

2014

2351

1549

802

 

16,5

20,6

11,9

22,6

29,0

15,9

2015

2094

1297

797

 

14,4

16,9

11,6

19,6

23,7

15,4


Źródło: N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska : Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016


Tabela 2. Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r. według jednostek chorobowych

Choroby zawodowe

Liczba przypadków

 

%

Współczynnik
na 100 000 pracujących

Współczynnik
na 100 000 zatrudnionych

Ogółem

2094

100,0

14,4

19,6

1

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa

4

0,2

0,0

0,0

2

Gorączka metaliczna

-

0

0

0

3

Pylice płuc

422

20,2

2,9

4,0

4

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu

54

2,6

0,4

0,5

5

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli

7

0,3

0,0

0,1

6

Astma oskrzelowa

47

2,3

0,3

0,4

7

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

19

0,9

0,1

0,2

8

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

4

0,2

0,0

0,0

9

Byssinoza

-

0

0

0

10

Beryloza

-

0

0

0

11

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych

1

0,0

0,0

0,0

12

Alergiczny nieżyt nosa

27

1,3

0,2

0,3

13

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

-

0

0

0

14

Przedziurawienie przegrody nosa

1

0,0

0,0

0,0

15

Przewlekłe choroby narządu głosu

232

11,1

1,6

2,2

16

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego

1

0,0

0,0

0,0

17

Nowotwory złośliwe

68

3,3

0,5

0,6

18

Choroby skóry

79

3,8

0,5

0,7

19

Przewlekłe choroby układu ruchu

103

4,9

0,7

1,0

20

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego

186

8,9

1,3

1,7

21

Ubytek słuchu

148

7,1

1,0

1,4

22

Zespół wibracyjny

28

1,3

0,2

0,3

23

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

-

0

0

0

24

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia

-

0

0

0

25

Choroby układu wzrokowego

11

0,5

0,1

0,1

26

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

652

31,1

4,5

6,1

 

Źródło: N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska: Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016
Tabela 3. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2014–2015 według województwWojewództwo

 

Liczba przypadków

Współczynnik na 100 000 pracujących

Współczynnik na

100 000 zatrudnionych

 

2014

2015

2014

2015

2014

2015

            Polska

2351

2094

16,5

14,4

22,6

19,6

1

Dolnośląskie

204

189

20,6

18,6

25,9

23,4

2

Kujawsko-pomorskie

103

82

16,3

12,7

22,6

17,6

3

Lubelskie

113

125

14,6

16,0

28,1

30,7

4

Lubuskie

77

29

26,6

9,7

34,8

12,8

5

Łódzkie

57

58

6,5

6,5

9,5

9,5

6

Małopolskie

170

225

13,7

17,7

20,5

26,5

7

Mazowieckie

187

193

6,7

6,7

8,3

8,3

8

Opolskie

15

14

5,4

4,9

7,6

6,9

9

Podkarpackie

68

60

9,1

8,0

15,9

13,9

10

Podlaskie

121

94

32,3

24,6

56,4

42,8

11

Pomorskie

107

115

15,2

15,8

19,6

20,3

12

Śląskie

649

437

42,3

28,2

52,3

34,8

13

Świętokrzyskie

90

86

21,0

20,0

37,7

35,9

14

Warmińsko-mazurskie

89

120

23,3

30,7

32,3

42,6

15

Wielkopolskie

217

198

15,5

13,6

20,9

18,2

16

Zachodniopomorskie

83

67

17,6

14,0

23,2

18,5

 

Zakład poza granicami Polski

1

2

x

x

x

x


x – brak danych o pracujących i zatrudnionych

Źródło: N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska : Choroby zawodowe w Polsce w 2015r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016Tabela 4. Choroby zawodowe w Polsce w roku 2015 według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności

Sekcja

Nazwa grupowania

Liczba przypadków

Współczynnik
na 100 000 pracujących

Współczynnik
na 100 000 zatrudnionych

 

Ogółem

2094

14,4

19,6

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

568

23,8

475,2

B

Górnictwo i wydobywanie

326

203,5

205,0

C

Przetwórstwo przemysłowe

570

22,6

24,2

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5

3,8

3,9

E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

4

2,7

2,8

F

Budownictwo

81

9,9

13,0

G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

36

1,7

2,1

H

Transport i gospodarka magazynowa

22

3,0

9,1

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

5

2,0

2,5

J

Informacja i komunikacja

1

0,3

0,4

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

2

0,6

0,7

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

4

2,0

2,3

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

14

2,4

3,5

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

9

1,9

2,2

O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

15

1,5

1,5

P

Edukacja

239

21,3

21,9

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

153

18,5

21,9

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

15

10,4

11,4

S

Pozostała działalność usługowa

25

9,6

16,2


Źródło: N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska, Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r., Instytut  Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016

 

Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zawodowe w Polsce w 2015 r.

 

 

 Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na pylice płuc w Polsce w 2015 r.

 


Terytorialne zróżnicowanie występowania ubytku słuchu uznanego za chorobę zawodową
w Polsce w 2015 r.

 


Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w Polsce
w 2015 r.

 Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w Polsce w 2015 r.

 

 

Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby narządu głosu wśród pracujących w edukacji w Polsce w 2015 r.
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP