Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Historia | Książki | Artykuły | Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Projekty


Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wspiera działania Krajowego Centrum mające na celu popularyzację i wdrażanie koncepcji promocji zdrowia w kluczowych środowiskach.

Główną rolę w strukturach tej Sieci odgrywają terenowi liderzy promocji zdrowia, czyli osoby profesjonalnie przygotowane do współpracy z pracodawcami zainteresowanymi wdrażaniem programów prozdrowotnych dla swoich załóg. Liderzy najczęściej są zatrudnieni w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy bądź placówkach Inspekcji Sanitarnej.

Do ich głównych zadań należy:

upowszechnianie informacji o promocji zdrowia wśród przedstawicieli firm zlokalizowanych w obszarze ich działania,
udzielanie zakładom pracy pomocy w zakresie wdrażania programów promocji zdrowia,
identyfikowanie i popularyzowanie zakładowych programów promocji zdrowia stanowiących "wzory dobrej praktyki",
koordynowanie działań związanych z realizacją przedsięwzięć promujących zdrowie pracowników na terenie objętym kompetencjami lidera.

Strategia organizacji Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy obejmuje:

utworzenie stanowisk lub komórek do spraw promocji zdrowia w miejscu pracy we wszystkich WOMPach (oraz tych Stacjach Inspekcji Sanitarnej, które obejmują swą opieką dużą liczbę pracowników najemnych).
przygotowanie profesjonalnych kadr, adekwatnie do potrzeb procesów promocji zdrowia w miejscu pracy,
spopularyzowanie tej koncepcji i korzyści z niej wynikających wśród kadry zarządzającej dobrze prosperujących zakładów pracy, organizacji pracodawców i związków zawodowych,
podjęcie przez wszystkie regionalne Ośrodki współpracy z firmami zainteresowanymi wdrażaniem własnych programów,
podnoszenie poziomu aktywności regionalnych Ośrodków i wykreowanie z ich grona kilku Ośrodków liderujących,
włączenie innych instytucji funkcjonujących na styku sfer zdrowia i pracy do wspierania procesu wdrażania promocji zdrowia w miejscu pracy,
doskonalenie naukowych podstaw i metod promowania zdrowia w miejscu pracy.
tworzenie warunków do wdrożenia rozwiązań organizacyjno-prawnych wspierających realizację programów promocji zdrowia w miejscu pracy.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP