Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Historia | Książki | Artykuły | Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Projekty


ARTYKUŁY (2014-2007)
pełny spis z lat 2014
–1986 dostępny na stronie
http://promocjazdrowiawpracy.pl/artykuly/

 

2014
Korzeniowska E.,Puchalski K.
Polish employees on the Internet as a source of information about health and disease
Medycyna Pracy, Łódź 2014


2013
Adamiak P., Pyżalski J./red.
Model Działań Systemowych – MDS. Podręcznik Metodyczny
Stowarzyszenie MONAR, Łódź 2013

Goszczyńska E.
Regulacje prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy
Medycyna Pracy, Łódź 2013

Jäger T., Stelter C., Stoyanov T., Beraducci A., Fiumana F., Laplaca M., Barbieri M., Heiman T., Olenik‐Shemesh D., Rabin E., Plichta P., Sabicka E., Pyżalski J., Samnøen Ø., Rasmussen R., Hickson A.
3D Virtual Learning Environments for working with young people. A handbook for Teen Educators
2013

Korzeniowska E.
Project management in workplace health promotion. W: Workplace health promotion. Definitions, methods and techniques. Współaut. Wojtaszczyk P., Puchalski K., Pyżalski J., Goszczyńska E., Haratau T.
University Medical Centre, Ljubljana 2013

Korzeniowska E.
Workplace health promotion in Poland.
Barents Newsletter Occup. Health Safety 2013 Vol. 16 nr 1

Knol-Michałowska K.
Rola świadków agresji elektronicznej we wspieraniu ofiar i dyscyplinowaniu sprawców W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży – rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część II W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Internet jako źródło wiedzy uczniów i przestrzeń działań wychowawczych W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Red. Rokicka B. Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Warszawa 2013

Knol-Michałowska K.
Podstawy teoretyczne koncepcji promocji zdrowia w szkole
Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2013

Knol-Michałowska K.
Jak się odnaleźć w gąszczu informacji? Internet jako źródło wiedzy uczniów
Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2013

Knol-Michałowska K.
Nowoczesne technologie komunikacyjne – dlaczego warto, by nauczyciele się z nimi zaprzyjaźnili W: Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Red. Plichta P., Pyżalski J.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013

Plichta P.
Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną – między korzyściami i zagrożeniami
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Warszawa 2013

Plichta P.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu – próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań W: Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Red. Plichta P., Pyżalski J.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013

Puchalski K.
Opinie Polaków dotyczące palenia tytoniu – czy wpływają na zahamowanie spadku jego rozpowszechnienia?
Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013

Puchalski K., Korzeniowska E.
Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness
Medycyna Pracy, Łódź 2013

Pyżalski, Jacek
Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie młodych ludzi w ryzykowne zachowania online
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka., 2013

Szosland D., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M.
Cukrzyca. W: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym: zdrowe i bezpieczne środowisko pracy – zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Monografia dla pracowników i pracodawców. Red. Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2013

Szosland D., Marcinkiewicz A., Wiszniewska M.
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym z cukrzycą. W: Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym. Monografia dla służby medycyny pracy. Red. Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2013

2012
Goszczyńska E.
Wyzwania stojące przed organizatorami działań antytytoniowych adresowanych do kobiet w Polsce
Medycyna Pracy, Łódź 2012

Kaczmarek-Śliwińska M., Pyżalski J.
New dimensions of PR ethics in the era of new media. W: Convergence: media in future. Red. Baczyński A., Drożdż M., i in.
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2012

Korzeniowska E., Puchalski K.
Edukacja zdrowotna pracowników – wyzwania związane z poziomem wykształcenia
Medycyna pracy, Łódź, 2012

Korzeniowska E.
Polscy pracownicy o wykorzystaniu nowych mediów w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w miejscu pracy
Studia Edukacyjne, Poznań, 2012

Knol K.
Czy Internet to świat bez zasad?
Remedium, ETOH – Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012

Knol K.
Świat bez zasad? – normatywność online W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie/ red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Knol-Michałowska K., Goszczyńska E., Petrykowska A.
Fora internetowe jako źródło wsparcia społecznego dla kobiet ciężarnych uzależnionych od nikotyny
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Knol-Michałowska K.
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży – rola szkoły w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych, część I. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012

Knol-Michałowska K.
Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Knol-Michałowska K.
Profilaktyka agresji elektronicznej – co może zrobić szkoła
Hejnał Oświatowy, Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2012

Lazarus L., Pyżalski J., Barkoukis V., Tsorbatzoudis H.
Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: implications for educational intervention and pedagogical practice.
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Marcinkiewicz A., Szosland D.
Algorytm lekarskiego postępowania orzeczniczego u kierowców z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne/ red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012Marcinkiewicz A., Szosland D., Pas-Wyroślak A., Lewańska M.
Inne konsultacje specjalistyczne. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

Marcinkiewicz A., Szosland D.
Zalecenia dla kierowców chorujących na cukrzycę. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne. Red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

Plichta P.
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne implikacje. W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. Red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Plichta P.
Wyniki badań nad korzystaniem z internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – praktyczne implikacje. W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie/ red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Plichta P.
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Puchalski K., Korzeniowska E.
Actions reducing tobacco smoking at the workplace – do larger and richer companies solve the problem better?
Medycyna Pracy, Łódź, 2012

Puchalski K.
Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej
Studia Edukacyjne, Poznań 2012

Pyżalski J.
From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon
Emotional and Behavioural Difficulties, 2012

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012

Pyżalski J.
Potrzeby rozwiązań wychowawczych w świetlicach środowiskowych w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim
Stowarzyszenie MONAR, Łódź 2012

Pyżalski J.
Gimnazjaliści online: dobre i złe wiadomości z polskiej części wyników European Cyberbullying Intervention Project. W: Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie/ red. Pyżalski J.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Łódź 2012

Pyżalski J.
Wychowanie w erze cyfrowej. W: Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna/ red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012

Pyżalski J.
The Digital Generation Gap Revisited. Constructive and dysfunctional patterns of social media usage. W: The impact of technology on relationships in educational settings/ red. Costabile A., Spears B.A.
Routledge, New York 2012

Rantananen J., Kim R.
Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawa promocji zdrowia w miejscu pracy Polsce
Współaut. Kłosiński W., Pietruszka A., Hanke W., Jakubowski M., Kopias J.A., Korzeniowska E., Puchalski K., Tarkowski S., Walusiak-Skorupa J., Koradecka D., Żołnierczyk-Zreda D., Bugajska J., Brzozowski A., Taranowska W., Czarnowski J., Łyjak G., Kowalik K., Karaszewska A., Miśkiewicz P., Kozieł A.
WHO Regional Office for Europe, Kopenhaga 2012

Szosland D., Marcinkiewicz A.
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej – aspekty diabetologiczne kluczowe dla oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. W: Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne/ red. Marcinkiewicz A., Szosland D.
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2012

2011
Korzeniowska E.
Pracujący o niskim poziomie wykształcenia jako „inny” adresat edukacji zdrowotnej. W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny wobec wyzwań współczesnego świata. T. 4/ red. Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D.
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2011

Puchalski K.
Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby W: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia/red. Opolski J.
Cetrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011

Puchalski K.
Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesów medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia. W: Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza/red. Górnik-Durose M., Mateusiak J.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011

Puchalski K., Korzeniowska E., Kaczanowska-Burker E., Kurkowska K.
Ewaluacja kujawsko-pomorskiego programu promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy w oparciu o kwestionariusz samooceny organizacji – doświadczenia, wyniki i wnioski z realizacji pierwszego etapu wdrożenia
Medycyna Pracy, Łódź 2011

Pyżalski J.
Electronic aggression among adolescents: An old house with new facade (or even a number of houses). W: Youth culture and net culture: Online social practices. Ed. Dunkels E., Franberg G.-M., Hallgren C. Hersey
Information Science Reference, New York 2011

2010
Goszczyńska E.
Działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy w 2008 roku
Medycyna Pracy, 2010

Korzeniowska E., Puchalski K. (red.)
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej
The low educated employees towards health – challenges for health education
Riga Stradins University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Ryga 2010

    Korzeniowska E.
    The low educated employees towards health – a Polish example

    Korzeniowska E.
    The low educated employees’ preferences for health education and promotion

    Korzeniowska E., Puchalski K.
    Shaping the low educated employees’ healthy lifestyles – recommendations

    Korzeniowska E., Puchalski K., Goszczyńska E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P.
    Health education and health promotion as a way of improving the low educated employees’
    competitiveness on the labour market – the process and objectives of the LEECH project

    Puchalski K.
    The low educated employees’ health behaviours and awareness

    Puchalski K.
    Determinants of health behaviours and possibilities of shaping them

    Pyżalski J.
    Methodology of the low educated employees’ health education – review of approaches

Plichta P., Pyżalski J.
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP) – charakterystyka i możliwości wykorzystania w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie/ red. Bilska E.
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2010

Puchalski K.
Metody sondażowe i miękkie dane w badaniach zbiorowości W: Epidemiologia w zdrowiu publicznym/red. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

Pyżalski J., Merecz D. (red.)
Psychospoleczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem
Impuls, Kraków 2010.

    Puchalski K., Korzeniowska E.
    Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli

    Pyżalski J.
    Podstawowe informacje dotyczące metodologii przeprowadzonych badań

    Pyżalski J.
    Skutki oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli

    Pyżalski J.
    Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli?

    Pyżalski J.
    Stresory w środowisku pracy nauczyciela

    Pyżalski J.
    Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy)

Pyżalski J.
Wypalenie zawodowe w profesjach społecznych, czyli tam, gdzie nauki społeczne spotykają się z medycyną pracy. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie/ red. Bilska E.
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2010

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (4)
Remedium 2010

Pyżalski J.
Tęsknota za dyscypliną
Psychologia w Szkole, 2010

Sabicka E., Knol K., Matuszewska A.
Agresja elektroniczna wśród młodzieży – rodzaje, skutki, profilaktyka
Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2010

2009
Dooley J.J., Pyżalski J., Cross D.
Cyberbullying versus face-to-face bullying. A theoretical and conceptual review
Ztschr. Psychol./ J. Psychol. 2009

Iwanowicz E.
„Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego
Medycyna Pracy, Łódź 2009

Korzeniowska E.
Wykształcenie w badaniach socjologii zdrowia – przemiany zjawiska i dylematy interpretacyjne. W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Red. Bąk A., Kubisz-Muła Ł.
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009

Puchalski K.
O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych. W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Red. Bąk A., Kubisz-Muła Ł.
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2009

Puchalski K, Korzeniowska E.
Stosunek przedsiębiorstw w Polsce do problemu palenia tytoniu w kontekście polityki państwa
Medycyna Pracy, Łódź 2009

Pyżalski J.
Cyberbullying w szkole – dlaczego łatwo przekracza się granice? W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Red. Baryluk M., Wawrzak-Chodaczek M.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany – (3)
Remedium, 2009

Pyżalski J.
Bullying (mobbing) jako specyficzny typ agresji równieśniczej W: Poradnik pedagoga szkolnego/red. Rokicka B.
Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2009

Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K., Haratau T., Korzeniowska E., Iwanowicz E.
Project management in workplace health promotion W: Workplace health promotion. Training manual.
Bukareszt 2009

2008
Iwanowicz E.
Jakość i skuteczność działań antytytoniowych w zakładach pracy
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Korzeniowska E.
Promocja zdrowia w Polsce. Socjologiczna analiza procesu innowacji W: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu /red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B.
Arboretum, Wrocław 2008

Korzeniowska E.,
Świadomość zdrowotna aktywnych zawodowo o niskim poziomie wykształcenia jako wyzwanie dla edukacji zdrowotnej W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki/(red.) Chrzanowska I, Jachimczak B.
Satoridruk.pl, Łódź 2008

Korzeniowska E., Puchalski K., Iwanowicz E.
Uwarunkowania promocji zdrowia pracowników starszych W: Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 24-25 października 2008, Zielona Góra.
Centralny Ośrodek Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008

Korzeniowska E., Puchalski K.
Promocja zdrowia pracujących w starszym wieku w kontekście ich starzenia się i marginalizacji społecznej W: „Wykluczamy wykluczenie – prolog”. Konferencja, Łódź, 24 września 2008. Materiały pokonferencyjne.
Inst. Edukacji Ustawicznej, Łódź 2008

Puchalski K.
Problem palenia tytoniu w przedsiębiorstwach. Obszary zastosowań socjologii W: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu/red. Piątkowski W., Płonka-Syroka B.,
Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008

Puchalski K.
Uwarunkowania aktywności zdrowotnej w kontekście promocji zdrowia – szkic socjologicznego modelu W: Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Red. Heszen I., Życińska J.
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008

Puchalski K., Korzeniowska E.
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce
Medycyna Pracy, 2008

Pyżalski J.
Obciążenia psychospołeczne w miejscu pracy pedagoga związane z niewłaściwym zachowaniem uczniów
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Pyżalski J.
„Nie działały na nich żadne prośby, ani groźby” – sytuacje szczególnie trudne wychowawczo w kontekście dyscypliny w szkole W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej/ red. Bartnikowska U., Kossakowski Cz., Krause A.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2008

Pyżalski J.
Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (1)
Remedium, 2008

Pyżalski J.
Co stresuje nauczycieli
Remedium, 2008

Pyżalski J.
Cyberbullying w szkole – dlaczego łatwo przekracza się granice?
Uniwersytet Wrocławski, 2008

Pyżalski J.
Metody nauczycielskie stosowane do uczniów, którzy źle się zachowują W: Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ red. Żółkowska T., Wlazło M.
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

Pyżalski J.
Obciążenia psychospołeczne w zawodzie nauczyciela – wstępne wyniki badań uzyskane Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP)
Medycyna Pracy, Łódź 2008

Pyżalski J.
Radzenie sobie nauczycieli z negatywnymi zachowaniami uczniów – skuteczność, czy manipulacja W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/ (red.) Chrzanowska I., Jachimczak B. Wyzwania praktyki
Satori, Łódź 2008

Pyżalski J.
What kind of support do teachers need to deal better with discipline problems W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension/(red.) Żółkowska T., Wlazło M.
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

Pyżalski J.
Wsparcie dla nauczycieli
Remedium, 2008

Pyżalski J., Puchalski K. Korzeniowska E.
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce
Inst. Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008

Wojtaszczyk P.
Promocja zdrowia w miejscu pracy w koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
Medycyna Prac, Łódź 2008

2007
Hämäläinen R-M, Dijkmann A., Guðbjörg Ásgeirsdóttir Á., Van den Broek K, HaratauT, Kuhn K., Masanotti G., Pyżalski J., Scheppingen van A., Dolores Solé M., Ylikoski M. /red.
Value of Partnership for Workplace Health Promotion − Guideline for Partnership Building
Finish Institute of Occupational Health, Helsinki 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Profil zdrowia łodzian. Raport z badań projektu HEPRO przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, 2007

Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K.
HEPRO – międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Raport z analizy wyników badania ankietowego w m.st. Warszawa
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2007

Iwanowicz E.
19. spotkanie robocze Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 1–2 lipca 2005r., Słowacja, Bratysława
Medycyna Pracy, Łódź 2007

Iwanowicz E.
Raport o stanie zdrowia poznaniaków z badania ankietowego w ramach projektu HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profilii Zdrowotnych
Wydaw. Miejskie, Poznań 2007

Korzeniowska E.
Czy wiek stanowi podstawę do „innego” traktowania pracowników w ramach zakładowych programów promocji zdrowia W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/red. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D.
Satoridruk.pl, Łódź, 2007

Korzeniowska E., Puchalski K.
Promocja zdrowia pracujących w politykach zdrowia publicznego w Polsce W: Potencjał promocji zdrowia w Polsce. Krajowe oraz regionalne polityki i plany zdrowotne/ red. Wysocki M.J., Cianciara D.
PZH, Warszawa 2007

Plichta P., Pyżalski J.
Profilaktyka wypalenia zawodowego w kształceniu pedagogów specjalnych – prezentacja warsztatu W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka/ red. Gumuła T., Dyrda T.
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

Plichta P., Pyżalski J.
Opis badań konstrukcyjnych nad Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga W: Pyżalski J., Plichta P.: Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Puchalski K., Korzeniowska E., Iwanowicz E.
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych
Medycyna Pracy, 2007

Pyżalski J.
Co jest obciążeniem zawodowym pracowników socjalnych? Wstępne badania Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pracownika Socjalnego W: Czy jesteśmy skuteczni? Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako narzędzia integracji społecznej/ red. Spodenkiewicz P.
Hobo, Łodź 2007

Pyżalski J.
Dyscyplina w polskiej szkole
Remedium, 2007

Pyżalski J.
Nauczyciele – uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
Impuls, Kraków 2007

Pyżalski J.
Nauczyciele wobec złego zachowania
Remedium, 2007

Pyżalski J.
Uczniowie, którzy źle się zachowują – punkt widzenia nauczycieli W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu/ red. Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D.
Satori, Łódź 2007

Pyżalski J.
Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego W: Czego obawiają się ludzie/ red. Libiszowska-Żółtkowska M.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

Pyżalski J.
Radzenie sobie z zachowaniami destruktywnymi uczniów – wyzwanie dla kształcenia nauczycieli W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka/ (red.) Gumuła T., Dyrda T.
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007

Pyżalski J., Iwanowicz E., Wojtaszczyk P.
Raport z badania w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO”
Urząd Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Łódź 2007

Pyżalski J., Plichta P.
Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

Pyżalski J., Korzeniowska E.
Forum for workplace Health in Lubuskie Region W: Value of partnership for workplace Heath promotion-guideline for partnership building /(red.) Dijkman A., Asheirsdottir A., Sole M.D., Ylikoski M
Finnish Institute of occupational Health, Helsinki 2007

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP