Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Historia | Książki | Artykuły | Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Projekty


KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

Kierownik: dr Elżbieta Korzeniowska 
tel.: 42 631 46 86
faks: 42
631 46 85
e-mail: whpp@imp.lodz.pl
www.promocjazdrowiawpracy.pl


O Zakładzie:

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych.

Zakład tworzy interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą socjologowie oraz pedagodzy. W swoim dorobku posiada projekty sfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych oraz wykonane w ramach Strategicznych Programów Rządowych.

W 2001 w uznaniu wkładu Centrum w rozwój koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy
w Polsce zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (EN WHP) i stało sięwyłącznym reprezentantem EN WHP w kraju jako tzw. Narodowe Biuro Kontaktowe.
Projekty realizowane w ramach Sieci finansowane są ze środków Komisji Europejskiej.

Zadania Zakładu:

– badanie i analiza uwarunkowań, przebiegu i efektów procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw,
– popularyzacja koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowanie strategii jej
rozwoju,
– szkolenie specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach i innych środowiskach społecznych,
– opracowanie, wdrażanie i konsultowanie programów promocji zdrowia dla przedsiębiorstw organizacji i środowisk lokalnych,
– tworzenie strategii działania, animowanie i koordynacja Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,
– badania dotyczące uwarunkowań i  stanu zachowań zdrowotnych populacji pracujących.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP