Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


CENTRALNY REJESTR DANYCH O NARAŻENIU NA SUBSTANCJE CHEMICZNE, ICH MIESZANINY, CZYNNIKI LUB PROCESY TECHNOLOGICZNE O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM


Kierownik: mgr inż. Katarzyna Konieczko
tel.: 42 631 47 04
faks: 42
631 47 02
e-mail: Katarzyna.Konieczko@imp.lodz.pl

Celem prowadzenia centralnej bazy danych jest uzyskanie jak najpełniejszej informacji o występowaniu czynników rakotwórczych w środowisku pracy i o poziomie narażenia na nie pracowników w skali całego kraju. Informacje te są podstawą do objęcia właściwą opieką zdrowotną pracowników zawodowo narażonych na kancerogeny i podjęcia szeroko rozumianych działań profilaktycznych. Należy podkreślić, że pracownicy narażeni zawodowo stanowią szczególną grupę osób eksponowanych na czynniki rakotwórcze lub mutagenne, przede wszystkim wynika to z szerokiego spektrum czynników chemicznych o takim działaniu występujących w środowisku pracy oraz ze stosunkowo wysokiego potencjalnego poziomu narażenia w środowisku pracy w porównaniu do narażenia z innych źródeł. W porównaniu z ogólną liczbą rejestrowanych w Polsce zachorowań na nowotwory widoczne jest, że liczba nowotworów pochodzenia zawodowego jest niedoszacowana, dlatego konieczne są działania zmierzające do właściwego zidentyfikowania zagrożenia i oszacowania ryzyka zdrowotnego, jakie stwarzają te czynniki w środowisku pracy oraz podjęcia na tej podstawie właściwych środków zarządzania ryzykiem w skali zarówno zakładu pracy, jak i całego kraju.

Należy podkreślić, że wykaz substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy jest wykazem otwartym. Za substancje rakotwórcze lub mutagenne uważa się obecnie nie tylko substancje ze zharmonizowaną klasyfikacją zamieszczone w wykazie zamieszczonym w załączniku VI do rozporządzenia CLP (rozporządzenie WE nr 1272/2008), ale również substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B także w przypadku, gdy nie jest to klasyfikacja zharmonizowana (zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy wraz ze zmianami z dnia 24 lipca 2015 r., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117). Ww. rozporządzenie MZ, podobnie jak i wcześniej obowiązujące w tym zakresie akty prawne, nakłada na pracodawców m.in. obowiązek prowadzenia rejestru prac w kontakcie z określonymi w rozporządzeniu substancjami, mieszaninami, czynnikami i procesami technologicznymi, a także rejestru pracowników narażonych na te czynniki. Należy podkreślić, że w rozporządzeniu zdefiniowano także pojęcie mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (§ 2 pkt 2), ponadto w obowiązujących wykazach czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym zamieszczonych w załączniku nr 1 znajduje się 5 procesów technologicznych oraz 1 czynnik fizyczny - promieniowanie jonizujące.

Wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej
 
Wykaz zgłoszonych do IMP substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy bez uzgodnionej klasyfikacji zharmonizowanej

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP