Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O ośrodku | Ekspertyzy | Sprawozdanie | Skutki zdrowotne działania azbestu | Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce | Program "Amiantus" | Szkolenia i seminaria | Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia | Działalność informacyjna | Publikacje


Szkolenia i seminaria

Ośrodek prowadzi na zasadach komercyjnych szkolenia w zakresie problemów azbestowych dla pracodawców i pracowników firm zajmujących się zabezpieczaniem i demontażem wyrobów azbestowych. Program szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Ośrodek jest wyspecjalizowanym centrum w prowadzeniu seminariów i szkoleń w zakresie problematyki azbestowej dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzy i inspektorów państwowej inspekcji sanitarnej. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie w ramach "Programu usuwania azbestu...."    oraz programu "Amiantus". W latach 2004-2008  w szkoleniach i seminariach uczestniczyło 402 lekarzy i 983 pracowników państwowej inspekcji sanitarnej – łącznie 1385 osób.

W 2008 roku szkolenia dla lekarzy i pracowników PIS prowadzone były w ramach programu UE Transition Facility: "Specjalistyczne szkolenia dla urzędników i pracowników administracji państwowej oraz lekarzy związanych z tematyką azbestu "; dla lekarzy nt.  "Azbest – skutki narażenia, diagnostyka i orzecznictwo w chorobach azbestozależnych" oraz dla inspektorów PIS nt. "Nadzór nad ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy osób narażonych na pył azbestu". Realizatorami programu szkoleniowego dotyczącego azbestu w ramach Transition Facility UE są Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP