Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.
Kierownik: dr hab. Beata Świątkowska
tel/faks: 42 631 45 66, 42 631 45 62
e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
 
                    
                    
 

"Amiantus" - Program badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce

Program okresowych badań lekarskich "Amiantus" prowadzony jest w celu realizacji ustawowych uprawnień byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu. Badania te realizowane są na mocy Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z poźn. zm.). Programem objęci są byli pracownicy 28 zakładów pracy wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy.

Osoby te uzyskały uprawnienia do:
– bezpłatnych okresowych badań lekarskich,
– bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście,
– korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z tym leczeniem.

Zasady przeprowadzania badań (tryb, zakres, częstotliwość) oraz sposób sprawowania nadzoru nad ich przeprowadzaniem i koordynacją przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz.U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1896).

Badania przeprowadzane są przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) właściwe terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładu. Jednostką koordynującą badanie jest w Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem Instytutu Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi.

Do zadań Instytutu jako jednostki nadzorującej zgodnie z rozporządzeniem należy m.in.:
– określenie szczegółowej metodyki badań, zapewnienie jednolitej oceny radiogramów w ramach okresowych badań lekarskich,
– przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy wykonujących okresowe badania profilaktyczne obejmujące metodykę badań i sposób prowadzenia dokumentacji,
– udzielanie konsultacji lekarzom przeprowadzającym okresowe badania lekarskie,
– sprawowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi okresowe badania lekarskie,
– przeprowadzanie analizy danych na podstawie kart badań w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej osób podlegających okresowym badaniom lekarskim,
– prowadzenie archiwalnego rejestru pracowników zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych i przekazywanie lekarzom niezbędnych informacji z rejestru w celu prawidłowej oceny narażenia na pył azbestu osoby podlegającej badaniu.

Zapis ustawowy dotyczący badania byłych pracowników zawodowo eksponowanych na pył azbestu w Polsce jest wynikiem uznania standardów światowych postępowania profilaktycznego w stosunku do osób kiedykolwiek zatrudnionych w przetwórstwie azbestu.

Program badań lekarskich finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.


Więcej informacji na temat Programu "Amiantus" znajduje się w zakładce Programy Profilaktyczne

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP