Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O ośrodku | Ekspertyzy | Sprawozdanie | Skutki zdrowotne działania azbestu | Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce | Program "Amiantus" | Szkolenia i seminaria | Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia | Działalność informacyjna | Publikacje
Kierownik: dr hab. Beata Świątkowska
tel./faks: 42 631 45 66;
42 631 45 62
e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl
                             

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera jest jedyną w kraju placówką naukową zajmującą się kompleksowo od kilkudziesięciu lat problematyką azbestową, począwszy
w latach 60-tych od badań eksperymentalnych nad biologicznym działaniem włókien azbestu, pomiarami stężeń włókien w powietrzu i oceną narażenia zawodowego do aktualnie prowadzonych analiz zagrożeń i skutków zdrowotnych oraz oceny ryzyka dla zdrowia wynikającego zarówno z ekspozycji zawodowej jak i środowiskowej. Posiada wyspecjalizowaną kadrę naukową epidemiologów, higienistów oraz klinicystów zajmujących się chorobami azbestozależnymi od kilkudziesięciu lat, zarówno od strony klinicznej, orzeczniczej jak i badawczej.   

Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem został utworzony w strukturze organizacyjnej Instytutu decyzją Dyrektora i Rady Naukowej w 2004 roku. Ośrodek ma status placówki naukowej. Podstawą wydzielenia w Instytucie zespołu ds. zagrożeń zdrowotnych związanych z azbestem było doświadczenie i dorobek naukowy pracowników w tej dziedzinie (8 monografii oraz ponad 50 publikacji naukowych). Utworzenie specjalistycznego ośrodka do analiz problemów zdrowotnych związanych z narażeniem na pył azbestu było jednym z zadań zapisanych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski na lata 20022032” z zapisem o dofinansowywaniu zadań realizowanych przez Ośrodek.

Zgodnie ze statutem działalność Ośrodka obejmuje:

organizację i prowadzenie  programów badawczych w zakresie narażenia na azbest
i ochrony zdrowia,
koordynację ogólnopolskiego programu badań specjalistycznych
pracowników w przeszłości narażonych na pył azbestu „Program Amiantus”,
organizację seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką azbestu,
organizację szkoleń specjalistycznych w zakresie szkodliwości azbestu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy z materiałami zawierającymi azbest dla różnych grup zawodowych,
prowadzenie działalności ekspertyzowej, informacyjnej i upowszechniającej wiedzę na temat m.in. zanieczyszczenia środowiska azbestem, skutków zdrowotnych i ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją zawodową i środowiskową, a także zasad bezpieczeństwa pracy z azbestem.

Wszystkie zadania realizowane w Programie przez Ośrodek były zlecane w ramach konkursu ofert ogłaszanego corocznie przez Ministerstwo Gospodarki.

W latach 20042008 Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem w ramach współpracy z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 20022032 był organizatorem 25 szkoleń dla około
1400 osób, w tym dla 980 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 337 lekarzy,
47 inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, 50 inspektorów Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i były oceniane przez uczestników bardzo pozytywnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Główny Inspektor Sanitarny na ręce dyrektora IMP przesłał podziękowania za zorganizowanie tych szkoleń.
W latach 20042010 przeprowadzono pomiary stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym  na terenie całego kraju. We wszystkich województwach wyznaczono punkty, w których przeprowadzono zostało badanie na zawartość włókien azbestu
w powietrzu. Badaniami objęto 283 powiaty, w których wykonano pomiary w 824 gminach. Średnie stężenia włókien azbestu w 1634 punktach łącznie na terenie kraju oszacowano na 492 wł/m3 (95% pu: 467518). Niskie stężenia włókien odnotowano w 622 punktach, co stanowiło ok. 38% ogólnej liczby punktów. Umiarkowane stężenia, za które można uznać poziom 4001000 wł/m3 występowały w 44% punktów, zaś wysokie, powyżej
1000 wł/m3 występowały w ok. 18% punktów. Ocenę środowiskowego zanieczyszczenia azbestem w Polsce na podstawie pomiarów stężenia włókien w powietrzu atmosferycznym opublikowano w 2010 r. (Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Wojciech Sobala: Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań – II wydanie poprawione i uzupełnione. IMP, Łódź, 2010. s.157).

W roku 2010 na prośbę koordynatora programu, po dyskusjach z ekspertami, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przedstawił: „Opinię dotyczącą przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych” oraz „Opinię dotyczącą wartości stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w obszarze oddziaływania urządzenia przenośnego do przetwarzania odpadów azbestowych”. W lutym 2011 roku na prośbę Ministerstwa Środowiska, Departamentu Gospodarki Odpadami, na podstawie dostarczonych dokumentów Instytut przedstawił opinię nt. projektu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przy zastosowaniu technologii Microwave Thermal Treatment (MTT).

Ośrodek prowadzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia nadzór i koordynację badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu na terenie całego kraju (Program Amiantus). Przeprowadza również szkolenia na temat bezpiecznej pracy
z azbestem, zarówno dla pracodawców jak i pracowników, jak również szkolenia edukacyjne dla mieszkańców (młodzieży szkolnej) terenów o znacznym zanieczyszczeniu środowiska azbestem.

Aktualnie w Ośrodku zakończono międzynarodowy projekt edukacyjny „ABClean –
UE wolna od azbestu”
współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej dotyczący poprawy skuteczności profilaktyki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny
w miejscu pracy w którym występuje pył azbestu. Inicjatywa ABClean stworzy ujednolicony europejski program zarządzania azbestem, obejmujący wymagania środowiskowe, zapobieganie ryzyku oraz problemy zdrowotne. Partnerami projektu są ośrodki z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej  Brytanii, Litwy, Belgii oraz Finlandii.


Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP