Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O ośrodku | Ekspertyzy | Sprawozdanie | Skutki zdrowotne działania azbestu | Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce | Program "Amiantus" | Szkolenia i seminaria | Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia | Działalność informacyjna | Publikacje
Ekspertyzy


Ośrodek Referencyjny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z Azbestem, ustanowiony w 2004 roku przy  „Programie usuwania azbestu” w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi,  opracował na prośbę Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska opinie-ekspertyzy dotyczące unieszkodliwiania azbestu z zastosowaniem technologii MTT w urządzeniu przewoźnym.

Opinia nt. projektu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przy zastosowaniu technologii Microwave Thermal Treatment (MTT)

Opinia dotycząca przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych

Opinia dotycząca wartości stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym w obszarze oddziaływania urządzenia przenośnego do przetwarzania odpadów azbestowych


Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP