Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O ośrodku | Ekspertyzy | Sprawozdanie | Skutki zdrowotne działania azbestu | Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce | Program "Amiantus" | Szkolenia i seminaria | Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia | Działalność informacyjna | Publikacje
Działalność informacyjna


Upowszechnianie wiedzy o azbeście, jego szkodliwości dla zdrowia, zanieczyszczeniu środowiska oraz metodach minimalizowania ryzyka zdrowotnego przy pracach z materiałami zawierającymi azbest realizowane jest m.in. poprzez opracowywanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek i plakatów, opracowywanie ekspertyz, uczestnictwo w konferencjach prasowych, udzielanie wywiadów dla mediów a także udział w seminariach i dyskusjach panelowych.

W ośrodku opracowane zostały w formie ulotek i plakatów materiały edukacyjne skierowane  do ludności, pracowników ochrony zdrowia, samorządów lokalnych, pracodawców i pracowników. Materiały  udostępniane są nieodpłatnie osobom zainteresowanym.

W latach 2005-2007 ośrodek uczestniczył w ponad 20 konferencjach prasowych organizowanych w ramach "Programu usuwania azbestu..." dla mediów ogólnopolskich i lokalnych we wszystkich województwach.


Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP