Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O ośrodku | Ekspertyzy | Sprawozdanie | Skutki zdrowotne działania azbestu | Zawodowe choroby azbestozależne w Polsce | Program "Amiantus" | Szkolenia i seminaria | Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia | Działalność informacyjna | Publikacje


Publikacje dotyczące problematyki azbestowej 

Publikacje – wydawnictwa zwarte

1. N. Szeszenia-Dąbrowska, B. Świątkowska: Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postepowania z azbestem. IMP, Łódź 2016
2. N.Szeszenia-Dąbrowska, W.Sobala: Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań – II wydanie poprawione i uzupełnione. IMP, Łódź, 2010. s.157
3. N.Szeszenia-Dąbrowska, W.Sobala: Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań. IMP, Łódź, 2008 s.160
4. Azbest. Zanieczyszczenie środowiska. Ryzyko dla zdrowia, red.N.Szeszenia-Dąbrowska, IMP, Łódź, 2007
5. N.Szeszenia-Dąbrowska,U.Wilczyńska: Choroby azbestozależne w: Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia, IMP, Łódź , 2007,s.31-40. 
6. Nadzór nad ochroną zdrowia i warunkami pracy osób narażonych na azbest, red.N.Szeszenia-Dąbrowska, IMP,  Łódź,  2005
7. Ryzyko zdrowotne ekspozycji zawodowej i środowiskowej. Diagnostyka chorób azbestozależnych. red. N.Szeszenia-Dąbrowska IMP, Łódź, 2004
8. Azbest w gminie Szczucin. Zagrożenie i sanitacja” pod red. N.Szeszeni-Dąbrowskiej, J.Siuty, A.Gniazdowskiego, Z.Jasaka, Kraków-Łódź-Warszawa, 2003,s.9
9. N.Szeszenia Dąbrowska, E.Więcek, U.Wilczyńska: Problemy zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu. Biblioteka Monitoringu Środowiska Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa,1993, s. 54.
10. Azbest w środowisku. Skutki i profilaktyka pod red. N.Szeszeni-Dąbrowskiej i J.Siuty, IMP Łódź, 1998, s.229
11. N.Szeszenia Dąbrowska: Epidemiologiczna ocena ryzyka choroby nowotworowej u osób zawodowo narażonych na pył azbestu. Studia i Materiały Monograficzne, IMP, Łódź, 1986, s.244 (rozprawa habilitacyjna ,Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie)PUBLIKACJE – w czasopismach naukowych

1. Świątkowska B., Szeszenia-Dąbrowska N. Mesothelioma continues to increase even 40 years after exposure – evidence from long-term epidemiological observation. Lung Cancer. 2017, doi: 10.1016/j.lungcan.2017.03.012
2. Cwynar E., Świątkowska B., Tomczyk J. Analiza zmian w obrazie radiologicznym płuc i zaburzeń czynności wentylacyjnej płuc u pracowników zawodowo narażonych na azbest chryzotylowy w przeszłości. Med. Pr. 2017, 68(2): 247-258.
3. B. Świątkowska, N. Szeszenia Dąbrowska: Long term epidemiological observation of asbestos-related diseases in Poland, 1970-2015. Occup. Med. (Lond). 2017, doi: 10.1093/occmed/kqx011
4. Świątkowska , N. Szeszenia Dąbrowska: Spirometry: a predictor of lung cancer among asbestos workers. Inhal. Toxicol. 2017, 29(1): 18-22.
5. Świątkowska B., Szeszenia Dąbrowska N., Wilczyńska U.: Medical monitoring of asbestos-exposed workers: experience from Poland. Bull World Health Organ. 2016, 94: 599–604. 
6. Szeszenia Dąbrowska N., Świątkowska B., Sobala W., Szubert Z., Wilczyńska U.: Asbestos related diseases among workers of asbestos processing plants in relation to type of production and asbestos use. Med Pr. 2015, 66(1): 1-9.
7. Szeszenia-Dąbrowska N., Świątkowska B.: An unjustified prognosis of the number of asbestos-related lung cancer cases caused by an increase in airborne asbestos concentrations as a result of removing of asbestos-cement products. Scientific World Journal. 2015; 2015: 264568.
8. Swiatkowska B.,Szubert Z., Sobala W.,Szeszenia-Dąbrowska N: Predictors of lung cancer among former asbestos-exposed workers.  Lung Cancer ,2015, 89, 3 ,243-248
9. Szeszenia-Dąbrowska N., Świątkowska B. Sobala W., Szubert Z., Wilczyńska U.: Asbestos related diseases among workers of asbestos processing plants in relation to type of productions and asbestos use. Medycyna Pracy 2015, 66 (1):1-9.
10. Świątkowska B., Sobala W., Szubert Z., Szeszenia-Dąbrowska N.: Continued spirometry changes after cessation of exposure in asbestos-cement workers. JOEM 2014;56(4):403-408.
11. Denholm R, Schüz J, Straif K, Stücker I, Jöckel KH, Brenner DR, De Matteis S, Boffetta P, Guida F, Brüske I, Wichmann HE, Landi MT, Caporaso N, Siemiatycki J, Ahrens W, Pohlabeln H, Zaridze D, Field JK, McLaughlin J, Demers P, Szeszenia-Dabrowska N, Lissowska J, Rudnai P, Fabianova E, Dumitru RS, Bencko V, Foretova L, Janout V, Kendzia B, Peters S, Behrens T, Vermeulen R, Brüning T, Kromhout H, C Olsson A.  Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer? Am J Respir Crit Care Med. 2014 Sep 1;190(5):549-59.
12. N.Szeszenia-Dąbrowska, W.Sobala. B.Świątkowska, G.Stroszejn-Mrowca, U.Wilczyńska: Envrironmental asbestos pollution – situation in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2012, 25, 1, 3-13.
13. Świątkowska B., Sobala W., Szubert Z.: Progression of small, irregular opacities in chest radiographs of former asbestos workers. Int J Occup Med Environ Health 2012;25(4):481-491.
14. N.Szeszenia-Dąbrowska, B.Świątkowska, Z.Szubert, U.Wilczyńska: Asbestos in Poland: Occupational health problems. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2011, 24(2), 142-152.
15. Z.Szubert, B.Stankiewicz-Choroszucha, M.Wrońska-Sobolewska, E.Cwynar, J.Dobrowolska, R.Wróbel, M.Ratka, J.Jakubowski, I.Skórska-Ciszewska, R.Turbańska, U.Gazda, M.Sova, H.Pawłowska-Kozieł, E.Latała-Łoś, E.Komorowska, W.Sobala, B.Świątkowska, N.Szeszenia-Dąbrowska. Realizacja programu badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu “Amiantus”. Med. Pr. 2011, 62, 5, 465-472.
16. A.C.Olsson, P.Gustavsson, D.Zaridze, A.Mukeriya, N.Szeszenia-Dąbrowska, P.Rudnai, J.Lissowska, E.Fabianova, D.Mates, V.Bencko, L.Foretova, V.Janout, K.Fevotte, A.Mannetje, T.Fletcher, P.Brennan, P.Boffetta: Lung Cancer Risk Attributable to Occupational Exposures in a Multicenter Case-Control Study in Central and Eastern Europe. J. Occup. Environ. Med. 2011, 53, 11, 1262-1267 (IF – 1.980, MNiSW – 27).
17. N.Szeszenia-Dąbrowska: Azbest jako czynnik ryzyka rozwoju chorób płuc. Przegląd Lekarski 2008, 65, 2, 26-34
18. A.Bardin-Mikołajczak, J.Lissowska, D.Zaridze, N.Szeszenia-Dąbrowska, P.Rudnai, E.Fabianova, D.Mates, M.Navratilova, V.Bencko, V.Janout, J.Fevotte, T.Fletcher, A.t`Mannetje, P.Brennan, P.Boffetta: Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe: the IARC multi-center case-control study. Cancer Causes Control 2007, 18, 6, 645-654 (IF = 2.920, MNiSW – 32).
19. M.D.Staniszewska, W.Sobala, N.Szeszenia-Dąbrowska: Epidemiologiczna ocena ryzyka zmian azbestozależnych w płucach i opłucne j wśród pracowników  eksponowanych w przeszłości na azbest chryzotylowy. Med. Pracy 2007, 58, 4, 279-286.
20. N.Szeszenia-Dąbrowska: Szkodliwe oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzi. Szkoła Azbest – bezpieczne postępowanie”. Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest pod red. J.Dyczka, AGH, Kraków, 20-21 września 2007 r., 27-44.
21. L.Deja, J.Dyczek, S.Szałucha, N.Szeszenia-Dąbrowska: Asbestos issues in Poland. Asbestos risk reduction & measurement of asbestos fibre concentration, Dyczek J. (ed.) AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Building Materials, september 28-29, 2006, Cracow, p.35-47
22. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska: Environmental asbestos exposure in Poland. Asbestos risk reduction & measurement of asbestos fibre concentration, J.Dyczek (ed.) AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Building Materials, september 28-29, 2006, Cracow, p.21-28
23. R.Carel, A.C.Olsson, D.Zaridze, N.Szeszenia-Dąbrowska, P.Rudnai, J.Lissowska, E.Fabianova, A.Cassidy, D.Mates, V.Bencko, L.Foretova, V.Janout, J.Fevotte, T.Fletcher, A.Mannetje, P.Brennan, P.Boffetta: Occupational exposure to asbestos and man-made vitreous fibres and risk of lung cancer: a multicenter case-control study in Europe Occup. Environ. Med. 2006, 1-17
24. Z.Szubert, B.Stankiewicz-Choroszucha, M.Wrońska-Sobolewska, H.Siewierska, M.Kosińska, W.Borys, J.Jakubowski, R.Wróbel, U.Gazda, B.Kędzierska, M.Andrzejewski, M.Sova, H..Pawłowska-Koziełł, E.Komorowska, B.Książkiewicz, W.Sobala, N.Szeszenia-Dąbrowska: Badania profilaktyczne byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu – wyniki realizacji programu Amiantus w latach 2000-2004. Med. Pracy, 2006, 57, 2, 101-108.
25. Brennan, A.Crispo, D.Zaridze, N.Szeszenia-Dąbrowska, P.Rudnai, J.Lissowska, E.Fabianova, D.Mates, Vladimir Bencko, L.Foretova, V.Janout, T.Fletcher, P.Boffetta: High Cumulative Risk of Lung Cancer Death among Smokers and Nonsmokers in Central and Eastern Europe. Am. J. Epid. 2006, 164, 16, 1233-1241 (IF = 5.068, MNiSW – 32).
26. A.Zeka, A.Mannetje, D.Zaridze, N.Szeszenia-Dąbrowska, P.Rudnai, J.Lissowska, E.Fabianova, D.Mates, V.Bencko, M.Navratilova, A.Cassidy, V.Janout, N.Travier, J.Fevotte, T.Fletcher, P.Brennan, P.Boffetta: Lung cancer and occupation in nonsmokers. A multicenter case-control study in Europe. Epidemiology 2006, 17, 6, 615-623 (IF = 4.339, MNiSW – 32)
27. U.Wilczyńska, W.Szymczak, N.Szeszenia-Dąbrowska: Mortality from malignant neoplasms among workers of an asbestos processing plant in Poland: results of prolonged observation. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2005, 18 (4), 313-326 (if = 0.962).
28. U.Wilczyńska, W.Szymczak, N.Szeszenia-Dąbrowska: Mortality from malignant neoplasms among workers of an asbestos processing plant in Poland: results of prolonged observation. Int. J. Occup. Med. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2005, 18 (4), 313-326.
29. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska: General problems related to asbestos exposure in Poland. Eur. J. Oncol. Library, 2004, 3, 33-41.
30. R.F.Mould, M.Lahanas, B.Asselain, D.Brewster, S.A.Burgers, R.A.M.Damhuis, Y.De Rycke, V.Gennaro, N.Szeszenia-Dąbrowska: Methodology for lognormal modelling of malignant pleural mesothelioma survival time distributions: a study of 5580 case histories from Europe and USA. Phys. Med. Biol. 2004, 49, 3991-4004 (IF = 2.683).
31. U.Wilczyńska, N.Szeszenia-Dabrowska: Palenie papierosów w populacji pracowników narażonych zawodowo na pył azbestu. Med. Pracy 2003, 54 (5), 407-413.
32. N.Szeszenia-Dąbrowska, Z.Szubert: Program badań profilaktycznych byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu – Amiantus. Med.Pracy, 2002, 53, 6, 451-456.
33. U.Wilczyńska, N.Szeszenia-Dąbrowska: Występowanie pylicy azbestowej w Polsce. Med. Pracy, 2002, 53, 5, 375-379.
34.  N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak, A.Strzelecka: Mortality study of workers compensated for asbestosis in Poland, 1970-1997. Int. J. Occup. Med.Environ.Health, 2002, 15, 3, 267-278.
35. N.Szeszenia-Dąbrowska: Zdrowotne aspekty kontaktu z azbestem. Udowodnione ryzyko. Ekoprofit 2001, 2, (51), 24-26.
36. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Mortality of workers at two asbestos-cement plants in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2000, 13, 2, 121-130.
37. N.Szeszenia-Dąbrowska, J.Siuta: Azbest w środowisku. Program profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy Szczucin. Ekoinżynieria 1998, 5 (30), 38-40.
38. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak, K.Laskowicz: Enviromental exposure to asbestos in asbestos cement workers: a case of additional exposure from indiscriminate use of industrial wastes. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 1998, 11, 2, 171-177.
39. J.Indulski, N.Szeszenia-Dąbrowska: Asbestos in Poland. Proceedings of the Asbestos Symposium for the Countries of Central and Eastern Europe, 4-6 December 1997, Budapest, Hungary, Finnish Institute of Occupational Health, People and Work, Research Reports 19, s. 55-62.
40. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Ryzyko choroby nowotworowej w przemyśle azbestowo-cementowym w Polsce. Med. Pracy 1997, XLVIII, 5, 473-483.
41. U.Wilczyńska, N.Szeszenia-Dąbrowska, Wiesław Szymczak: Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn zawodowo narażonych na pył azbestu. Med. Pracy 1996, 5, 437-443.
42. N.Szeszenia-Dąbrowska, W. Szymczak, U. Wilczyńska: Występowanie międzybłoniaka opłucnej w Polsce w latach 1980-1993. Przeg. Epid., 1996, 50, 4.
43. N.Szeszenia-Dąbrowska, W.Szymczak, U.Wilczyńska: Oszacowanie ryzyka raka płuca związanego z ekspozycją na pył azbestu w populacji generalnej. Przegląd Epidemiologiczny 1995, 49, 4, 407-416.
44. W.Szymczak, N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska: Szacowanie ryzyka choroby nowotworowej związanej z ekspozycją populacji generalnej na pył azbestu. Podstawy metodyczne. Przegląd Epidemiologiczny 1995, 49, 4, 399-406.
45. N.Szeszenia-Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak, A.Strzelecka: Środowiskowe zagrożenie azbestem - ocena skutków zdrowotnych w populacji generalnej w "Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka". II Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED, Tarnów, 1995, s. 303-310.
46. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, T.Kaczmarek, W.Szymczak: Ryzyko choroby nowotworowej wśród mężczyzn zawodowo narażonych na pył azbestu na podstawie obserwacji kohorty. Med. Pracy 1991, XLII, 6, 419 429.
47. N.Szeszenia Dąbrowska: Skutki zdrowotne zawodowego narażenia na pył azbestu. Pol. Tyg. Lek. 1990, XLV, 14 15, 309 312.
48. U.Wilczyńska, N.Szeszenia Dąbrowska, T.Kaczmarek: Rozpowszechnienie nałogu palenia papierosów wśród zatrudnionych w przetwórstwie azbestu. Zdrowie Publ. 1989, 100, 5, 265 271.
49. N.Szeszenia Dąbrowska: Epidemiologiczne problemy pozazawodowej ekspozycji na pył azbestu. Przeg. Epidem. 1989, XLIII, 3, 289 294.
45. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Mortality among female workers in an asbestos factory in Poland. Polish J. Occup. Med. 1988, 1, 3, 203 212.
50. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: A mortality study among male workers occupationally exposed to asbestos dust in Poland. Polish J. Occup. Med. 1988, 1, 1, 77 87.
51. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Badanie kohortowe osób zawodowo narażonych na pył azbestu. Przeg. Epidem. 1987, XLI, 2, 202 211.
52. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wśród mężczyzn zawodowo narażonych na pył azbestu. Nowotwory, 1987, XXXVII, 2, 166 173.
53. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Ryzyko zgonu z powodu nowotworów złośliwych w zależności od wielkości narażenia na pył azbestu. Med. Pracy 1986, 5, 297 304.
54. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Ryzyko choroby nowotworowej u kobiet zawodowo narażonych na pył azbestu. Med. Pracy 1986, 4, 243 249.
55. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska, W.Szymczak: Ryzyko choroby nowotworowej u mężczyzn zawodowo narażonych na pył azbestu. Med. Pracy 1986, 3, 129 138.
56. N.Szeszenia Dąbrowska, U.Wilczyńska: Problemy badań umieralności w kohortach przemysłowych na przykładzie obserwacji kohort narażonych na pył azbestu. Med. Pracy 1986, 2, 92 100
57. N.Szeszenia Dąbrowska: Palenie papierosów a ryzyko choroby nowotworowej u osób zawodowo narażonych na pył azbestu. Med. Pracy 1985, 4, 251 256.
58. N.Szeszenia Dąbrowska, Z.Starzyński: Ocena wielkości populacji zawodowej narażonych na pył azbestu oraz zapadalność na azbestozę w Polsce w latach 1970 1980. Med. Pracy 1982, 33, 301 308.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP