Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

TELEFON ALARMOWY

Uprzejmie informujemy, że Instytut Medycyny Pracy w Łodzi udostępnia numer telefonu alarmowego, zgodnie z artykułem 31 ust. 1, załącznik II rozporządzenia REACH*.
Wypełniając wskazania powyższego przepisu w punkcie 1.4 Karty Charakterystyki należy podać dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach.
Pod numerem alarmowym udostępnianym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (numer do Oddziału Toksykologii) można uzyskać przez całą dobę informacje dotyczace diagnostyki i leczenia zatruć substancjami oraz mieszaninami, dla których dostarczono kartę charakterystyki.

Warunkiem uzyskania zgody na umieszczanie numeru alarmowego jest przesłanie:
– elektronicznej wersji w języku polskim kart charakterystyki substancji i mieszanin, w których zamierzają Państwo umieścić numer alarmowy,
– oficjalnego zamówienia z potwierdzeniem ceny, akceptacją warunków abonamentu oraz dopiskiem: „Zobowiązujemy się do zapłacenia należności po otrzymaniu faktury”,
– danych niezbędnych do wystawienia faktury: nazwa, adres firmy, numer NIP.

Powyższe informacje prosimy przesyłać na adres:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Centrum Informacji Toksykologicznej
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

lub mailowo: alarm@imp.lodz.pl

Szczegółowe informacje nt. usługi "Telefon alarmowy" można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonu: +48 42 631 47 24 lub 25 w godzinach 8.00 - 15.00.


Na koszt umieszczenia numeru alarmowego w karcie charakterystyki dla jednego produktu składa się:
– opłata jednorazowa w wysokości 50 zł (+VAT) za wprowadzenie do bazy karty charakterystyki; oplata będzie regulowana przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą,
– abonament roczny w wysokości 15 zł (+VAT) za gotowość do udzielania konsultacji medycznej za każdy następny rok kalendarzowy. Abonament będzie regulowany przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą w pierwszym kwartale każdego kolejnego roku.


Oficjalna zgoda na korzystanie z numeru alarmowego z wyszczególnieniem produktów przesyłana jest wraz z fakturą.

UWAGA!
Zmiana składu chemicznego danego produktu spowoduje konieczność ponownego uzyskania zgody na umieszczenie numeru alarmowego w karcie charakterystyki.

*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.05.2010, s. 1-43) oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP