Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków w Bazie Cosmetic Products Notification Portal


CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ

Kierownik: dr Anna Piekarska-Wijatkowska
tel.: 42 631 47 24/25 (godz. 8.00 - 15.00)
e-mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl

Katarzyna.Kobza@imp.lodz.pl
 

Centrum Informacji Toksykologicznej (CIT) powołano zgodnie z instrukcją nr 2/67 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1967 r.

Do zadań Centrum Informacji Toksykologicznej należy:

– udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych pracownikom służby zdrowia, służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz osobom prywatnym,
– analizowanie przyczyn zatruć w makroregionie łódzkim w oparciu o dane z Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
– opracowywanie własnych wydawnictw o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,
– stałe uzupełnianie i aktualizowanie własnej komputerowej bazy danych ITOX
o czynnikach i preparatach chemicznych dostępnych na rynku krajowym.
Baza danych ITOX zawiera następujące rodzaje dokumentów:
– karty związków chemicznych (w tym leków, narkotyków, roślin i grzybów), zawierające takie dane, jak: synonimy, własności fizykochemiczne, postać handlowa, zastosowanie, normatywy higieniczne, działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc przedlekarska i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci. W przypadku roślin, grzybów i jadów zwierzęcych informacje dotyczą działania toksycznego oraz postępowania lekarskiego w ostrych zatruciach;
– karty preparatów chemicznych, zawierające takie dane, jak: nazwa handlowa preparatu, nazwa i adres producenta, skład chemiczny, własności fizykochemiczne, w tym postać, barwa preparatu, informacje dotyczące zastosowania, opakowania, klasy toksyczności (w przypadku pestycydów).
Obecnie baza ITOX zawiera ponad 40 000 dokumentów oraz około 400 000 haseł wyszukiwawczych.


Telefon alarmowy

Uprzejmie informujemy, że Instytut Medycyny Pracy w Łodzi udostępnia numer telefonu alarmowego, zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 rozporządzenia REACH (załącznik II rozporządzenia nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010).*
W myśl w/w artykułu w punkcie 1.4 karty charakterystyki „Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach”.
Pod numerem alarmowym Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi można uzyskać przez całą dobę informacje dot. diagnostyki i leczenia zatruć substancjami oraz mieszaninami, dla których zostanie dostarczona karta charakterystyki.
W celu uzyskania zgody na umieszczanie telefonu alarmowego w kartach charakterystyki substancji i mieszanin niezbędne jest przesłanie:
– elektronicznej wersji kart charakterystyki substancji i mieszanin w j. polskim, w których zamierzają Państwo umieścić numer alarmowy,
– oficjalnego zamówienia z potwierdzeniem ceny, akceptacją warunków abonamentu oraz dopiskiem: „Zobowiązujemy się do zapłacenia należności po otrzymaniu faktury”,
– danych niezbędnych do wystawienia faktury: nazwa, adres firmy, numer NIP
na adres:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Centrum Informacji Toksykologicznej
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-384 Łódź
tel.: 42 63 14 724, 725
(godz. 8.00 - 15.00)
e-mail:
alarm@imp.lodz.pl

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. na koszt umieszczenia numeru alarmowego w karcie charakterystyki dla jednego produktu składa się:
– opłata jednorazowa w wysokości 50 zł (+VAT) za wprowadzenie do bazy karty charakterystyki; oplata będzie regulowana przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą,
– abonament roczny w wysokości 15 zł (+VAT) za gotowość do udzielania konsultacji medycznej za każdy następny rok kalendarzowy. Abonament będzie regulowany przez Państwa zgodnie z wystawioną przez nas fakturą do dnia 30 stycznia każdego kolejnego roku.


Oficjalna zgoda na korzystanie z numeru alarmowego z wyszczególnieniem produktów przesyłana jest wraz z fakturą.

UWAGA!
Zmiana składu chemicznego danego produktu spowoduje konieczność ponownego uzyskania zgody na umieszczenie numeru alarmowego w karcie charakterystyki.

*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.05.2010, s. 1-43) oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP