Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Materiały do pobrania | Badania środowiska pracy w kierunku czynników biologicznych | Kontakt


KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Kierownik: dr Anna Kozajda
tel.: 42 631 46 69
e-mail: Anna.Kozajda@imp.lodz.pl

W wyniku realizacji polsko-niemieckiej umowy bliźniaczej w ramach projektu Phare „Wdrożenie prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy włączając kwestie czynników biologicznych” oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstał w 2005 r. Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych (KPI) oraz Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy.

Do podstawowych zadań KPI należy prowadzenie działalności:

– konsultacyjnej pomocnej w ocenie ekspozycji i szacowaniu ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy, planowaniu i realizacji działań profilaktycznych w związku z tymi zagrożeniami i w prawidłowym rejestrowaniu przez pracodawców wiarygodnych informacji o czynnikach biologicznych,
– edukacyjnej w celu upowszechnienia wiedzy o narażeniu na czynniki biologiczne w miejscu pracy, o ryzyku związanym z ekspozycją na te czynniki, potencjalnych skutkach zdrowotnych narażenia oraz skutecznych sposobach profilaktyki.

Działalność Krajowego Punktu Informacyjnego stanowić ma merytoryczne wsparcie dla inspekcji nadzorujących warunki pracy, służby medycyny pracy sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracującymi oraz dla pracodawców w rozwiązywaniu problemów związanych z zawodową ekspozycją na czynniki biologiczne.

Zadania Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych obejmują:

– prowadzenie bazy danych o zawodowym narażeniu na czynniki biologiczne w przedsiębiorstwach stosujących czynniki biologiczne w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych na terenie kraju na podstawie informacji przekazywanych przez pracodawców do WSSE,
– aktualizację informacji o użyciu czynników biologicznych w przedsiębiorstwach,
– przygotowanie i edycję raportów dla Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy. 


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP