Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


KRAJOWE CENTRUM METOD ALTERNATYWNYCH DO OCENY TOKSYCZNOŚCI

Kierownik: dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
faks: 42 631 46 10
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl

Zadania:

– identyfikacja ogólnokrajowych potrzeb w zakresie stosowania metod alternatywnych
w różnych dziedzinach badań naukowych (testowanie substancji chemicznych w tym kosmetyków, szczepionek i preparatów medycznych, itd.),
– opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego programu edukacyjno-informacyjnego promującego metody alternatywne (seminaria, kursy praktyczne, wykłady, prezentacje multimedialne) obejmującego również pomoc przy implementacji tych metod
w zainteresowanych laboratoriach,
– współpraca i merytoryczne wsparcie dla organów odpowiedzialnych za aspekty prawne dotyczące eksperymentów na zwierzętach (m.in. przy dostosowywaniu polskiego ustawodawstwa w tym zakresie do ustawodawstwa EU),
– promocja i udział polskich placówek badawczych w międzynarodowych programach dotyczących rozwoju i walidacji nowych metod alternatywnych (np. w ramach programu naukowego ecopa tzw. eSI (ecopa ScienceInitiative),
– ścisła współpraca naukowa z platformami z innych krajów europejskich (m. in. ECOPA
i ECVAM).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP