Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera jest beneficjentem projektu Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym (POIG.01.03.01-10-085/09).

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz

tel.: 42 631 45 88
e-mail: alab@imp.lodz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu badań i szkolenia kierowców wyposażonego w modelowe stanowisko symulacji jazdy samochodem wraz z zestawem metod do badań psychologicznych i fizjologicznych osób kierujących pojazdami.

Partnerem IMP w projekcie jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Cele szczegółowe:

– ocena wpływu warunków środowiska pracy na sprawność psychofizyczną kierowców w warunkach rzeczywistych i modelowych,
– ocena użyteczności metod fizjologicznych do obiektywnej oceny zmian w stanach zmęczenia i senności,
– ocena wpływu monotonii oraz obciążenia statycznego w zakresie układu ruchu i krążenia, na rozwój zmęczenia u kierowców,
– ocena i prognozowanie zmian sprawności psychomotorycznej kierowców związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy z zastosowaniem komputerowych modeli symulacyjnych.


Zakres zadań obejmuje:


– budowę symulatora wyposażonego między innymi w kabinę kierowcy pojazdu ciężarowego, system symulacji ruchu, nowoczesny szerokokątny system prezentacji obrazu widzianego z kabiny kierowcy,
– przygotowanie oprogramowania obejmującego charakterystyki dynamiki symulowanego pojazdu, jego systemów i instalacji oraz środowisko wirtualne, w którym będzie się poruszał symulowany pojazd,
– opracowywanie oprogramowania umożliwiającego kreowanie różnych scenariuszy poszczególnych ćwiczeń, odpowiednio dostosowanych do danego programu szkolenia i zakresu prowadzonych badań. Instruktor będzie miał możliwość korygowania scenariusza przebiegu ćwiczenia poprzez zmianę warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni drogi, wprowadzanie różnego typu awarii pojazdu, a także stwarzanie sytuacji niebezpiecznych takich jak zaskakujące zachowanie innych uczestników ruchu drogowego,
– wyposażenie symulatora w aparaturę medyczną umożliwi rejestrację wszystkich istotnych parametrów psychofizjologicznych badanego kierowcy. Rejestrowane będą także zmiany koncentracji uwagi, poziomu zmęczenia, stresu itp.,
– dobór zestawu metod psychologicznych do badania sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu oraz sprawności psychofizycznej (szybkość reagowania, spostrzegawczość i koordynacja wzrokowo-ruchowa),
– opracowanie oprogramowania symulatora umożliwiającego rejestrację przebiegu każdego z prowadzonych na symulatorze badań, automatyczną ocenę jego wyników według przyjętych kryteriów, a także archiwizację zarejestrowanych parametrów,
– przeprowadzenie badań pilotażowych w warunkach symulowanych i rzeczywistych.


Realizacja projektu pozwoli rozwiązać trzy podstawowe problemy:

– zapewnienie możliwości bezpiecznego i skutecznego szkolenia kierowców,
– zapewnienie właściwej kwalifikacji do zawodu kierowcy,
– zapewnienie możliwości prowadzenia badań, ukierunkowanych na określanie, związanych z kierowcą, czynników determinujących bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu i ich kategoryzacji.

W efekcie prac zespołów z IMP i WIML powstanie zintegrowany system do badania zdolności do prowadzenia pojazdów silnikowych wyposażony w:
– symulator jazdy samochodem (kabina pojazdu wraz z układami pasywnych oporów na kole kierownicy, pedale hamulca, sprzęgła i „gazu” oraz dźwigni zmiany biegów; zamocowania czujników niezbędnych do realizacji podstawowych funkcji symulatora) wraz z zestawem danych dla symulatora oraz oprogramowaniem graficznym uwzględniającym różne scenariusze sytuacji drogowych oraz pełna dokumentacja techniczna,
– aparaturę do badań lekarskich, fizjologicznych i psychologicznych niezbędnych do zastosowania podczas testów na symulatorze,
– wystandaryzowaną procedurę do badań fizjologicznych i psychologicznych.


Nagroda w konkursie fotograficznym

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy na stanowisku kierującego pojazdami komunikacji miejskiej"
Łódź, 19-20 listopada 2012


Konferencja "Sprawność kierowcy a bezpieczeństwo na drodze"
Łódź, 4 czerwca 2014


Dotacje na innowacje

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.opi.org.pl
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP