Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera jest beneficjentem projektu Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi (POIG.02.03.00-00-017/10).

Kierownik projektu: dr Jolanta Przyłuska

tel.: 42 631 47 09
e-mail: przyjol@imp.lodz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 2 „Infrastruktura Sfery B+R”, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałania: 2.3.2 Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej; 2.3.3 Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego).

Celem przedsięwzięcia jest wzrost wykorzystania potencjału zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Realizacja projektu umożliwi prowadzenie nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewni łączność Instytutu Medycyny Pracy z innymi jednostkami naukowo – badawczymi w kraju i za granicą.


Cele szczegółowe:

– upowszechnienie i ujednolicenie dostępu do wiedzy i badań naukowych poprzez integrację rozproszonych zasobów wiedzy,
– rozszerzenie dostępności do zasobów naukowych – publikacji, wyników badań, materiałów naukowych, baz danych dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
– zapewnienie, poszerzenie i zacieśnienie współpracy między krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi (jednostki B+R, uczelnie),
– powstanie społeczności wiedzy wokół treści związanych z medycyną pracy i zdrowiem środowiskowym,
– tworzenie i rozbudowywanie narzędzi wspomagających otwartość i przejrzystość w nauce, promowanie otwartych form dystrybucji wiedzy,
– wzrost liczby zrealizowanych projektów badawczych z zakresu medycyny pracy i  zdrowia środowiskowego z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
– rozwój współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami.

Zakres zadań obejmuje:

– prace dostosowawcze i modernizacyjne infrastruktury Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – prace modernizacyjne oraz niezbędne wyposażenie pomieszczeń,
– opracowanie, zakup i wdrożenie systemu baz danych nauki – zadanie to stanowi kluczowy element realizacji niniejszego projektu – w wyniku jego wdrożenia powstanie infrastruktura umożliwiająca stały, 24 godzinny globalny i bezpłatny dostęp do zasobów wiedzy, publikacji, wyników badań naukowych, baz danych pracowników naukowych oraz repozytorium dokumentów; zasoby wiedzy będą dostępne w języku polskim oraz angielskim, co sprawi, że platforma teleinformatyczna będzie pierwszym na świecie międzynarodowym narzędziem do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego,
– wdrożenie środowiska efektywnej pracy grupowej – stworzenie systemu efektywnej wymiany danych i szybkiego dostępu do źródeł wiedzy, unowocześnienie wewnętrznego systemu komunikacyjno – pocztowego oraz wdrożenie systemu portalowego pozwalającego na współdzielenie zasobów i informacji,
– zarządzanie i promocja projektu.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie platformy informatycznej wraz z dostępem do specjalistycznych baz danych oraz narzędziami efektywnej pracy grupowej prowadząc do podniesienia konkurencyjności Instytutu jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym. Możliwość korzystania z nowopowstałych baz danych i repozytoriów wiedzy z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego przez inne podmioty ma na celu doprowadzenie do poprawy warunków ich funkcjonowania.


Dotacje na innowacje

 
www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.opi.org.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP