Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących | Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER | Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi | Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym | Kompleksowe Programy Zdrowotne | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi zmianami zasilania elektrycznego dla zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrz | Postępowanie patentowe dla Tools and methods in chracterising the immunotoxic activity of xenobiotic substance | Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi jest Partnerem Projektu Kluczowego: „Barierowe materiały nowej generacji, chroniące  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska” PO IG.01.03.01-10-006/08. Liderem Projektu Kluczowego jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi. (Kierownik projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz)

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


W ramach Tematu I IMP realizuje:

Zadanie 1. Analiza potrzeb ekranowania przed PEM pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń szczególnej ochrony wraz z ustaleniem kryteriów skuteczności ekranowania materiałów barierowych.
(01.01.2009-30.06.2009, dr Halina Aniołczyk)

Zadanie 10. Ocena materiałów barierowych metodą „okienkową" i jej modyfikacjami dla wybranych zakresów częstotliwości.
(01.03.2009-30.06.2011, dr Halina Aniołczyk)

Zadanie 16. Ocena skuteczności modelowych ekranów przed PEM w warunkach rzeczywistych.
(01.01.2011-31.03.2012, dr Halina Aniołczyk)

Natomiast w ramach Tematu II realizowane są przez nas:

Zadanie 9. Ocena działania drażniącego i uczulającego u zwierząt wg OECD, dyspersji różnych filtrów UV w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne
(01.01.2010-31.03.2010, dr Joanna Piasecka-Zelga)

Zadanie 10. Ocena działania drażniącego u ludzi wg OECD, dyspersji różnych filtrów UV w zróżnicowanych stężeniach przeznaczonych do naniesienia na materiały tekstylne.
(01.01.2010-31.12.2010, dr Beata Kręcisz)

Zadanie 15. Ocena działania drażniącego u ludzi wg OECD próbek tekstyliów z naniesionymi różnymi filtrami w zróżnicowanych stężeniach.
(01.01.2011-30.06.2011, dr Beata Kręcisz)

Zadanie 16. Ocena działania protekcyjnego UV odzieży ochronnej wykonanej tkaniny barierowej, z zastosowaniem lampy emitującej niezależne promieniowa¬nie UVA i UVB dokonana w oparciu o próby świetlne przeprowadzone u ochotników.
(01.04.2011-31.12.2011, dr Beata Kręcisz)


dr Halina Aniołczyk

tel.: 42 631 45 58, e-mail: h_aniol@imp.lodz.pl

dr Beata Kręcisz
tel.: 42 631 47 38, e-mail:krecisz@imp.lodz.pl

dr Joanna Piasecka-Zelga
tel.: 42 631 46 53, e-mail: jpias@imp.lodz.pl


Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu realizowane są innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Więcej informacji znajduje się na stronie

www.poig.gov.pl


Dotacje na innowacje


www.nauka.gov.pl
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP