Akredytowane Laboratoria

Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 7/97 z dnia 15 września 1997r. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wprowadził do laboratoriów IMP politykę jakości odnoszącą się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 zawierającej kryteria kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 


 


Wynikiem realizacji tej polityki było uzyskanie, a następnie utrzymanie i systematyczne rozszerzanie akredytacji na określone rodzaje badań i wzorcowań wykonywane
w laboratoriach IMP. W IMP w Łodzi akredytację, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, posiadają laboratoria trzech zakładów:ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO I ŚRODOWISKA


 

Akredytacja: AB 215;
Data ważności certyfikatu: 03.06.2018;
Akredytacja od: 12.11.1998


Zakres/Certyfikat


Dziedziny badań/obiekty:


– Badania chemiczne, analityka chemiczna - materiał biologiczny przeznaczony do badań, próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki; wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi – w tym żywność
– Pobieranie materiału biologicznego,
– Pobieranie próbek powietrza

PRACOWNIA ANALIZ METALI

– Oznaczanie metali we krwi, surowicy/osoczu i moczu metodą ICP-MS i ASA,
– Pobieranie próbek krwi w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
– Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na metale,
– Oznaczanie metali w powietrzu na stanowiskach pracy metodą ICP-MS.

Kontakt: dr Beta Janasik; tel. 426314806; fax: 426314813; email: Beata.Janasik@imp.lodz.pl

PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne

Identyfikacja i oznaczanie substancji organicznych w:
– powietrzu na stanowiskach pracy,
– próbkach powietrza pobranych na rurki z sorbentem,
– wyrobach przemysłu chemicznego, materiałach budowlanych, meblach, zabawkach, kosmetykach, wodzie, surowcach pochodzenia naturalnego

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:
– formaldehydu,
– glutaralu,
– substancji niskowrzących,
– wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
– izocyjanianów,
– anestetyków halogenowych,

Oznaczanie metabolitów w materiale biologicznym metodą LC-MS/MS

Oznaczanie zawartości Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (PCDD, PCDF i dl-PCB) metodą HRGC/HRMS w próbkach:
– gleby,
– osadów,
– wolnego popiołu,
– mleka ludzkiego,
–  mleka krowiego,
– preparatów mlekopochodnych

Kontakt: prof. dr hab. J. Gromadzińska; tel: 426314631; email: Jolanta.Gromadzinska@imp.lodz.pl


ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
 

Akredytacja: AB 327;
Data ważności certyfikatu: 28.12.2019;
Akredytacja od: 29.12.2000

Zakres / Certyfikat

Dziedzina/przedmiot badań:

– Badania dotyczące inżynierii środowiska - pole elektromagnetyczne: próbki środowiskowe
– Badania radiochemiczne i promieniowania: środowisko pracy / ogólne

PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO

– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz przestrzenny równoważnik dawki H*(10) promieniowania fotonowego
– Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowegoKontakt: dr Sylwia Papierz; tel.: 42 631 45 3042 631 45 30; fax: 42 631 45 39;
e-mail: Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl

LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH

– Pomiar powierzchniowej gęstości śladów
– Pomiar ekspozycji na promieniowania alfa

Kontakt: mgr Marcin Brodecki; tel.: 42 631 45 56, 42 631 45 36; 42 631 45 5, fax: 42 631 45 48; e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl

PRACOWNIA ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

– Pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Kontakt: dr Piotr Politański; tel.: 42 631 46 14, 42 631461; fax: 42 631 45 19;
e-mail: Piotr.Politański@imp.lodz.pl

 

LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH

 
Akredytacja: AP 075,
Data ważności certyfikatu: 19.05.2021;
Akredytacja od: 20.05.2005

Zakres / Certyfikat

Dziedziny wzorcowań:
– promieniowanie jonizujące i radioaktywność
– napięcie, prąd (DC)
– czas (przedział czasu)

Wzorcowane obiekty:
– przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania X i gamma, radiometry promieniowania jonizującego, dawkomierze promieniowania jonizującego
– dawkomierze filmowe, dawkomierze indywidualne, dawkomierze termoluminescencyjne, inne pasywne dawkomierze promieniowania jonizującego
– przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru wysokiego napięcia na lampie rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce
– przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru czasu ekspozycji rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce

Kontakt: mgr Marcin Brodecki; tel.: 42 631 45 56, 42 631 45 36; 42 631 45 5, fax: 42 631 45 48; e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.plZAKŁAD ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

 
Akredytacja: AB 328;
Data ważności certyfikatu: 28-12-2019;
Akredytacja od: 29-12-2000

Zakres / Certyfikat

Dziedzina/przedmiot badań:

– Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy oraz drgania mechaniczne w środowisku pracy
– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza
– Badania właściwości fizycznych powietrza


PRACOWNIA HAŁASU I WIBRACJI

– Pomiary hałasu, hałasu infradźwiękowego, hałasu ultradźwiękowego, drgań ogólnych, drgań miejscowych
– Dobór ochronników słuchu

Kontakt: dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP; tel.: 42 631 45 22; fax: 42 631 45 47; e-mail: mpawlusz@imp.lodz.pl

PRACOWNIA AEROZOLI

– Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na  pyły przemysłowe oraz włókna respirabilne
– Oznaczanie pyłu – frakcja wdychalna, pyłu – frakcja respirabilna, respirabilnych włókien azbestu  i respirabilnych sztucznych włókien mineralnych

Kontakt: dr Stella Bujak-Pietrek; tel./fax: 42 63 14 834; e-mail: stellab@imp.lodz.pl

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP